Skip to main content
Please wait...

Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo

Nadležnosti

(1) Ured daje Vladi mišljenja, sa stanovišta usklađenosti s ustavom i pravnim sistemom, o podnesenim:

a) inicijativama za donošenje zakona, u odnosu na nadležnosti Kantona Sarajevo za regulisanje pitanja u određenoj oblasti, nadležnosti organa za donošenje određenog propisa i pravnoj formi propisa,
b) nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) i Vlada.

(2) Ured daje mišljenja, sa stanovišta usklađenosti s ustavom i pravnim sistemom, i o podnesenim:

a) prijedlozima propisa koje donosi kantonalni ministar, direktor samostalne kantonalne uprave i direktor samostalne kantonalne upravne organizacije,
b) prijedlozima propisa koje donose pravobranilac Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i rukovodilac stručne službe koju osniva Vlada, kada su za to ovlašteni posebnim propisom.

(3) Pored poslova davanja mišljenja iz st. (1) i (2) ovog člana, Ured obavlja sljedeće poslove:

a) obezbjeđuje metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona i drugih propisa i općih akata,
b) proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema, te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima,
c) lektoriše tekstove propisa u toku izrade,
d) utvrđuje prečišćene tekstove propisa, koje donosi Vlada, a koje priprema kantonalno ministarstvo, odnosno drugi organ kantonalne uprave, u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su uređena tim propisom, ako je za to ovlašten tim propisima.


Kontakt

Sekretar Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo po ovlaštenju Vlade Kantona Sarajevo
Sarajevo, Hamida Dizdara 1
Adis BISIĆ
Tel
+387(0)33 560-449
adis.bisic@ks.gov.ba
Stručni savjetnik za najsloženije normativno-pravne poslove
Haris HEĆO
Tel
+387(0)33 560-448
haris.heco@ks.gov.ba
Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Aida SVJETLICA
Tel
+387(0)33 560-448
aida.svjetlica@ks.gov.ba