Skip to main content
Please wait...

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

Novosti

Naslov ili dio naslova

Nadležnosti

Vlada Kantona Sarajevo je 2. februara 2018. godine donijela Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

Prema članu 11. stav 2. ove Uredbe, današnji Ured postaje pravni sljednik Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, osnovanog 22. septembra 2006. godine i ranije osnovanog Ureda za uvođenje i održavanje sistema kvaliteta prema ISO 9001:2000 u organima uprave, upravnim ustanovama i stručnim službama KS od 25. marta 2004. godine.

Pored zadržanih nadležnosti iz oblasti upravljanja kvalitetom i saradnje s nevladinim sektorom, nadležnosti Ureda proširene su i na segment borbe protiv korupcije, što znači samostalno obavljanje poslova vezanih za aktivnosti borbe protiv korupcije, nakon isteka mandatnog perioda 2015-2019. na koji je imenovan Tim za borbu protiv korupcije, kao Vladino stručno radno tijelo.

Shodno ovome, u narednom periodu potrebno je omogućiti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljane kvalitetom Kantona Sarajevo upošljavanje novog kadra kako bi se omogućio optimalan tranzicioni period unutar kojeg bi novoangažovani kadar aktivno sarađivao sa Timom, upoznao se detaljno sa svim njihovim aktivnostima, te u konačnici preuzeo potpuno izvršavanje svih poslova i zadataka samostalno od 01. januara 2020. godine.

Planirana tranziciona aktivnost je u skladu sa Uredbom o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljane kvalitetom Kantona Sarajevo.

Ovakvo opredjeljenje imala je Vlada u mandatu 2014-2018. kada je na sjednici održanoj 5. septembra 2018. godine dala saglasnost za upošljavanje još četiri državna službenika te jednog namještenika u Ured. Neophodno je napomenuti i da su svi uposlenici, njih troje, uz šefa Ureda državni službenici.

Upošljavanje novih ljudi te neophodno ojačavanje i kapacitiranje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS očekuje se što prije, uz puno razumijevanje aktuelne Vlade KS, jer s ovom godinom ističe mandat ekspertima imenovanim u Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije.