Skip to main content
Please wait...

Kabinet premijera

Nadležnosti

Kabinet vrši stručne i administrativno-tehičke poslove za potrebe premijera, koji se odnose na:

  • organizovanje rada u Kabinetu;
  • pripremanje materijala, pismena po nalogu premijera i po potrebi praćenje izvršenja;
  • osiguranje dokumentacionog materijala i podataka od značaja za rad premijera i Kabineta;
  • izrada pravnih i finansijskih akata od značaja za rad Kabineta;
  • administrativno-tehničke i stručno operativne poslove.

Kontakt

Šefica Kabineta
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Azra KOLDŽO
Tel
+387(0)33 562-071
azra.koldzo@vlada.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za evropske integracije i koordinaciju provedbe projekata
Dalila ZEČIĆ
Tel
+387(0)33 562-072
dalila.zecic@vlada.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za finansijske poslove
Amra ŠALJO
Tel
+387(0)33 562-073
viši referent za administrativne poslove
Alma KRZNARIĆ
Tel
+387(0)33 562-116
viši referent - tehnički sekretar
Minela Radmilović
Tel
387(0)33 562-068
minela.radmilovic@vlada.ks.gov.ba