Vlada Kantona Sarajevo

Kontakti

CENTRALA
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: +387(0)33 562-000

PREMIJER

Edin FORTO

Tel: +387(0)33 562-068

KABINET PREMIJERA
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: +387(0)33 562-068
Fax: +387(0)33 562-211

ŠEFICA KABINETA PREMIJERA

Sanja ŠKULETIĆ-MALAGIĆ

Tel: +387(0)33 562-071

Stručni savjetnik za pravne i opće poslove

Azra KOLDŽO

Tel: +387(0)33 562-072

STRUČNA SLUŽBA VLADE
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

SEKRETAR VLADE

Mersiha ŠABAREDŽOVIĆ - KLAČAR

Tel: +387(0)33 562-074

STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: +387(0)33/562-094
Fax: +387(0)33/562-220

NAČELNIK SLUŽBE

Fikret JAŠAREVIĆ

Tel: +387(0)33 562-094

Šef odsjeka za ekonomske poslove

Sedin KOZADRA

Tel: +387(0)33 562-014

Šef odsjeka za personalne i pravne poslove

Lejla AHMETSPAHIĆ

Tel: +387(0)33 562-037

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

ŠEF UREDA

Dr. Erduan KAFEDŽIĆ

Tel: +387(0)33 562-217

Stručni savjetnik za kontrolu i nadgledanje sistema upravljanja kvalitetom KS

Faruk ŠAHBEGOVIĆ

Tel: +387(0)33 562-217

Stručni savjetnik za normativno-pravne i stručno-operativne poslove iz oblasti upravljanja kvalitetom

Adisa AVDIĆ

Tel: +387(0)33/562-217

Stručni savjetnik za izradu, praćenje i nadgledanje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije

Damir VRABAC

Tel: +387(0)33/562-217

Stručni savjetnik za postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti

Alen KAHRIĆ

Tel: +387(0)33/725-880

Stručni saradnik za prikupljanje podataka iz oblasti borbe protiv korupcije

Mithat ČOMOR

Tel: +387(0)33/725-880

Stručni saradnik za informaciono-dokumentacione poslove iz oblasti upravljanja kvalitetom

Nermana ŠEHOVIĆ

Tel: +387(0)33/725-883

URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO
Adresa:
Sarajevo, Hamida Dizdara 1

SEKRETAR UREDA

Ahmed LJUBOVIĆ

Tel: +387(0)33 560-449

SLUŽBA ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

ŠEF SLUŽBE

Nenad MARILOVIĆ

Tel: +387(0)33 562-047

Stručni savjetnik za informisanje

Lamija BOJADŽIĆ

Tel: +387(0)33 562-065

Stručni savjetnik za informisanje

Azra ĐOZO

Tel: +387(0)33 562-050

Stručni savjetnik za informisanje

Vildana HANTALAŠEVIĆ

Tel: +387(0)33 562-238

Stručni savjetnik za informisanje

Mediha ŽUGIĆ

Tel: +387(0)33 562-238

Stručni saradnik za protokol

Dženeta MUHOVIĆ


Viši samostalni referent za računovodstveno - materijalne poslove

Amela SOLAK-HODŽIĆ

Tel: +387(0)33 562-239
Fax: +387(0)33 562-239

Viši referent za protokol

Amila ZLATAR