Skip to main content
Please wait...

Stručna služba Vlade - pojedinačni akti


Naslov Prilog
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (prečišćeni tekst) Odlika o metodologiji.pdf (476.89 KB)
Privremeni plan javnih nabavki u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2023. godine privremeni_plan_javnih_nabavki_u_strucnoj_sluzbi_vlade_kantona_sarajevo.pdf (181.77 KB)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača odluka_o_izboru_scen.pdf (116.8 KB)
Odluka o pokretanju postupka odluka_o_pokretanju_scen.pdf (70.98 KB)
Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo_0.pdf (875.83 KB)
Plan integriteta Plan integriteta SSV KS.pdf (748.11 KB)
Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki druga_izmjena_i_dopuna_plana_javnih_nabavki.pdf (121.87 KB)
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo za 2022. godinu prva_izmjena_i_dopuna_plana_javnih_nabavki_za_2022._godinu.pdf (121.62 KB)
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU plan_javnih_nabavki_za_2022._godinu.pdf (163.78 KB)
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU jn.pdf (179 KB)
Uredba o osnivanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo Uredbu o osnivanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 51-23.pdf (164.7 KB)
Vodič za pristup informacija Stručne službe Vlade vodic_za_pristup_informacijama_strucne_sluzbe_vlade_kantona_sarajevo.pdf (219.43 KB)
Dopuna Plana javnih nabavki Dopuna Plana javnih nabavki.pdf (211.64 KB)
Plan javnih nabavki za 2024. godinu Javne nabavke Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo za 2024. godine.pdf (344.62 KB)
Plan javnih nabavki Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo za 2023. godinu Plan javnih nabavki Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo za 2023. godinu.pdf (169.77 KB)
Pravilnik o javnim nabavkama Pravilnik o javnim nabavkama.pdf (1.21 MB)
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo.pdf (544.26 KB)
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije.pdf (320.78 KB)
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo pravilnik_o_radnim_odnosima_drzavnih_sluzbanika_i_namjestenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade_kantona_sarajevo.pdf (492.55 KB)
Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf (366.76 KB)