Skip to main content
Please wait...

Služba za protokol i press Kantona Sarajevo

Nadležnosti

Protokol obavlja i organizuje obavljanje poslova protokola za potrebe Skupštine Kantona Sarajevo, predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo, premijera i ministara, ministarstava Kantona Sarajevo i drugih kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih ustanova i stručnih službi, kao i drugih organa i organizacija, na način i u skladu s odlukom o protokolarnim normama i protokolarnoj praksi, koju donosi Vlada Kantona Sarajevo.


Kontakt

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
sp@vlada.ks.gov.ba
press@vlada.ks.gov.ba
ŠEF SLUŽBE
Nenad MARILOVIĆ
Tel
+387(0)33 562-047
nenad.marilovic@vlada.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za informisanje
Lamija BOJADŽIĆ
Tel
+387(0)33 562-065
lamija.bojadzic@vlada.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za informisanje
Azra ĐOZO
Tel
+387(0)33 562-050
azra.djozo@vlada.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za informisanje
Benamin TURKOVIĆ
Tel
+387(0)33 562-050
benamin.turkovic@vlada.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za informisanje
Mediha ŽUGIĆ
Tel
+387(0)33 562-238
mediha.zugic@vlada.ks.gov.ba
Stručni saradnik za informisanje
Mirza ISLAMOVIĆ
Tel
+387(0)33 562-238
mirza.islamovic@vlada.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za računovodstveno - materijalne poslove
Amela SOLAK-HODŽIĆ
Tel
+387(0)33 562-239
Fax
+387(0)33 562-239
amela.sh@vlada.ks.gov.ba
Viši referent za protokol
Amila ZLATAR
amila.zlatar@vlada.ks.gov.ba