Skip to main content
Please wait...

Ured Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu

Nadležnosti

Ured vrši stručne i administrativno- tehničke poslove koji se odnose na:

 1. povezivanje institucija, organizacija i pojedinaca iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz Kantona Sarajevo sa institucijama, organizacijama i pojedincima iz dijaspore u cilju podsticanja njihove saradnje;

 2. povezivanje ljudskih, profesionalnih, naučnih, kulturnih i stručnih potencijala Kantona Sarajevo i dijaspore;

 3. kreiranje i podsticanje programa jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje sa dijasporom;

 4. angažovanje na osmišljavanju i realizaciji projekata učešća i saradnje mladih, razmjene učenika i studenata, kao i naučnih i stručnih kadrova između Kantona Sarajevo i države u kojoj dijaspora živi (u daljem tekstu: zemlja prijema);

 5. podsticanje upisa i studiranja dijaspore pod jednakim uslovima koji važe za studente iz Kantona Sarajevo, a u skladu sa zakonom koji uređuje visoko obrazovanje i statutima ustanova visokog obrazovanja;

 6. razvijanje mogućnosti, odnosno osnivanje fonda za stipendiranje učenika iz dijaspore;

 7. uspostava održive aktivnosti na redovnim posjetama edukacionog karaktera mladih iz dijaspore u Kanton Sarajevo, kroz organizaciju uzajamnih projekata, ljetnih škola i druženja mladih dijaspore i Kantona Sarajevo;

 8. informisanje dijaspore o mogućnostima i uslovima zapošljavanja u Kantonu Sarajevo;

 9. podsticanje povezivanja privrednika i udruženja privrednika iz zemalja prijema sa privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo;

 10. analiza strategije i politike privrednog razvoja Kantona Sarajevo i iniciranje uključivanja potencijala, potreba i interesa dijaspore u te strategije i politike;

 11. iniciranje osnivanja namjenskih finansijskih fondova ili fondacija u saradnji sa dijasporom;

 12. podržavanje rada inovatora i inovacija iz Kantona Sarajevo i dijaspore;

 13. podsticanje učešća dijaspore u promociji turističkog potencijala Kantona Sarajevo;

 14. aktivnosti na uspostavljanju i održavanju Međunarodne mreže dijaspore i socijalne interakcije, kroz uspostavljanje portala i platformi za saradnju;

 15. podsticanje i pojednostavljenje procesa povratka dijaspore u Bosnu i Hercegovinu;

 16. pružanje administrativne i tehničke pomoći, usluga i davanje informacija o različitim procedurama vezanim za administraciju u raznim segmentima života i pružanje informacija potrebnih za ostvarivanje prava dijaspore u Kantonu Sarajevo;

 17. prikupljanje, obrada, analiza i objavljivanje statističkih podataka u vezi utvrđivanja tačnih podataka o broju građana Bosne i Hercegovine u dijaspori, u pogledu identiteta i nivoa integracije i asimilacije;

 18. saradnja i koordinacija sa organima i institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i jedinicama lokalne samouprave, kao i sa nevladinim sektorom.

Ured uspostavlja i vodi Registar udruženja i organizacija dijaspore koji obuhvata sljedeće podatke udruženja i organizacija bosanskohercegovačke dijaspore:

 1. naziv;

 2. adresa;

 3. kontakt podaci (e-mail i telefon);

 4. opis aktivnosti udruženja i organizacija radi kvalitetnijeg umrežavanja institucija, udruženja i organizacija iz Kantona Sarajevo i dijaspore.


Kontakt

Šef Ureda
Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo
Emir Ibrahimagić
Tel
+387 33 279 279