Skip to main content
Please wait...

Stručna služba Vlade

Nadležnosti

Stručna služba Vlade vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada) i radnih tijela Vlade, koji se odnose na:

  • pripremanje, organizovanje i realizaciju sjednica Vlade i radnih tijela Vlade,
  • pripremanje materijala po nalogu Vlade i praćenje njihovog izvršavanja,
  • izradu i praćenje izvršenja rješenja i drugih akata u vezi sa kadrovskim poslovima iz nadležnosti Vlade (imenovanje, postavljenje, razrješenje i drugi poslovi iz nadležnosti Vlade),
  • izradu i praćenje izvršenja zaključaka Vlade,
  • čuvanje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade i njenih radnih tijela,
  • poslove lektorisanja materijala koje razmatra Vlada i Skupština Kantona Sarajevo,
  • stručno-operativne i administrativno-tehničke poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije organizirano na drugi način i
  • druge poslove koje utvrdi Vlada.

Kontakt

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
ssv@vlada.ks.gov.ba
SEKRETAR VLADE KANTONA SARAJEVO
Šabaredžović-Klačar Mersiha
Tel
033/562-075
Fax
033/562-076
sekretar.vlade@vlada.ks.gov.ba