Skip to main content
Please wait...

Obavještenja iz Vlade


29.01.2019 (igor.martinovic)

Nacrt uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlastenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili oćina učestvuju sa više od 50 posto kapitala

21.11.2017 (igor.martinovic)

Kanton Sarajevo-Vlada Kantona Sarajevo, u cilju izvršenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenim u organima i institucijama Kantona Sarajevo  o b j a v lj u je:

P O Z I V

13.09.2017 (igor.martinovic)

POZIV PRIVREDNICIMA

POPUNITE UPITNIK ZA ISTRAŽIVANJE STANJA U DOMENU SUZBIJANJA KORUPCIJE

U PRIVATNOM SEKTORU

 

Poštovani privrednici Kantona Sarajevo,

Pozivamo Vas da učešćem u anonimnoj anketi date svoj doprinos istraživanju u borbi protiv korupcije, koje se provodi s ciljem unapređenja kvaliteta rada i poslovanja, kako u okviru privatnog sektora, tako i u poslovnim odnosima privatnog sektora sa državnom administracijom.