Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 24. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23)

 

S A Z I V A M

 

24. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.05.2024. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem

 

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1.   Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade

2.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo 
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
3.    Prijedlog odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu za budžetske korisnike: Javna ustanova „Sarajevska filharmonija“ i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
4.    Prijedlog odluke o unosu uplaćenih donacija budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu za budžetske korisnike javne ustanove: „Druga gimnazija“, „Prva bošnjačka gimnazija“ i „Željeznički školski centar Sarajevo“ 
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
5.    Prijedlog odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu za javne ustanove: OŠ „Isak Samokovlija“, OŠ „Hasan Kikić“, OŠ „Hasan Kaimija“, „Treća osnovna škola“, OŠ „Malta“, OŠ „Hrasno“, OŠ „Grbavica II“, OŠ „Pofalići“, OŠ „Kovačići“, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ i OŠ „Zaim Kolar“           
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
6.    Prijedlog odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu za javne ustanove: OŠ „Hasan Kikić“, Katolički školski centar – osnovna škola, Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“, OŠ „Velešićki heroji“, OŠ „Hamdija Kreševljaković“, „Željeznički školski centar“, „Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije“, „Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija i Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa Stomatološkim kliničkim centrom 
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
7.    Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na utvrđivanje visine školarine interdisciplinarnog master studijskog programa „Vizualno novinarstvo“ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu političkih nauka      
Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna 
8.    Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na utvrđivanje visine školarine specijalističkog studijskog programa „Vizualno novinarstvo“ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu političkih nauka  
Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna 
9.    Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na utvrđivanje visine školarine specijalističkog studijskog programa „Supervizija pomažućih profesija“ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu političkih nauka  
Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna
10.    Prijedlog odluke kojom se prihvata Završni izvještaj ekspertne komisije o provedenom postupku provjere urednosti Zahtjeva „Ilirya Tech Group“ d.o.o. Sarajevo i davanja stručnog mišljenja o usklađenosti Elaborata, broj: 27-02-34-2284-6-7/24 od 30.04.2024 godine i daje saglasnost na Elaborat o opravdanosti osnivanja „Naučnoistraživačkog instituta „Blum“ za  računarske nauke i inženjerstvo, umjetnu inteligenciju i autonomne robotske sisteme 
Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna 
11.    Prijedlog odluke o opozivu ranije izdate punomoći i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ovlaštenje novog punomoćnika u Skupštini Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović
12.    Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine opekarske gline u ležištu “Rapailo”, općina Ilidža    
Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović  
13.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta
Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović 
14.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o saradnji između Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Radiotelevizije Bosne i Hercegovine        
Izvjestilac: ministar Kenan Magoda
15.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za popunu pet (5) upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme  
Izvjestilac: ministar Kenan Magoda
16.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo za imenovanje direktora 
Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida
17.    Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje i rad organizatora za obrazovanje odraslih - Edukativni centar za obrazovanje odraslih Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida
18.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo  za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika 
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
19.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Sarajevu za popunu upražnjenog radnog mjesta
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
20.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta  
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
21.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta  
Izvjestilac: šef Službe Fikret Jašarević
22.    Prijedlog rješenja o imenovanju Radnog tijela za određivanje zamjenske lokacije za smještaj upravne zgrade Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: premijer Nihad Uk
23.    Prijedlog rješenja o razrješenju i prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo 
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
24.    Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum, Sarajevo“ 
Izvjestilac: ministar Kenan Magoda
25.    Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana ispred ustanove Upravnog odbora i  prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana ispred ustanove Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo 
Izvjestilac: ministar Kenan Magoda
26.    Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenkovič Enda
27.    Prijedlog rješenja o imenovanju novih članova interresorne Radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i analizu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo 
Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna 
28.    Izvještaj Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo o informacijama resornih ministarstava u vezi sa implementacijom Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019. - 2023. godine 
Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna
29.    Konsolidovani periodični Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2024. godine 
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić 
30.    Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2024. godine
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić 
31.    Prijedlog zaključka kojim se prihvata tekst Memoranduma o razumijevanju između  Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: premijer Nihad Uk
32.    Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Izvjestilac: premijer Nihad Uk
33.    Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju direktora Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Izvjestilac: premijer Nihad Uk
34.    Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
35.    Prijedlog zaključka o isplati sudskih izvršnih rješenja sa glavnog računa Trezora Kantona Sarajevo 
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
36.    Prijedlog zaključka o neprihvatanju zaključenja prijateljske nagodbe u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Karović i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 43201/22
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
37.    Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2024. - 2028. godine 
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
38.    Prijedlog zaključka o usvajanju listi o dopunama listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama po Programu zapošljavanja Posao za sve 
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
39.    Prijedlog zaključka o usvajanju listi o dopunama listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama po Programu zapošljavanja VSS i VŠS 
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
40.    Prijedlog zaključka o usvajanju listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama po Programu zapošljavanja u komunalnoj privredi, šumsko - uzgojnim radovima, socijalnoj zaštiti, kulturi i sajamskim manifestacijama 
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
41.    Prijedlog zaključka kojim se prihvata Završni izvještaj za Projekat zamjene postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije u Javnoj ustanovi Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” 
Izvjestilac: ministar Enis Hasanović
42.    Informacija o radu Radne grupe za analizu i pripremu sveobuhvatne procedure za procese i odnose između Kantona Sarajevo, javnih preduzeća i ostalih organizacija u smislu knjiženja imovine Kantona Sarajevo      
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
43.    Informacija o radu interresorne Radne grupe za pregled i analizu unutrašnje organizacije ministarstava u dijelu poslova vezanih za procese budžetiranja i strateškog planiranja 
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
44.    Informacija o analizi zakonskih i podzakonskih akata o mogućnosti proglašavanja neradnog dana u Kantonu Sarajevo 
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
45.    Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Nihad Uk