Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 23. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23)

 

S A Z I V A M

 

23. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.05.2024. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem

 

D N E V N I  R E D

           

Iz nadležnosti Skupštine

 1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
 2. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić

 1. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

 1. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2023. godinu

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović 

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ za 2024. godinu

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović 

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu sa Odlukom o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu  

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za doniranje sanitetskog vozila sa pratećom opremom Zdravstvenoj ustanovi Ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju „EMMAUS“ Srebrenica

Izvjestilac: ministar Enis Hasanović

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Upravi policije da prenese pravo vlasništva nad opremom na Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko - podrinjskog kantona Goražde - Upravu policije, bez naknade 

Izvjestilac: ministar Admir Katica

 1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2024. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

 

Iz nadležnosti Vlade

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Delegaciji Evropske Unije u Bosni i Hercegovini i Europe House za produženje radnog vremena manifestacije povodom obilježavanja Dana Evrope 2024.

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja poljoprivrednog zemljišta na području Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2024. godinu i Finansijski plan Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2024. godinu 

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju unosa razgraničenih namjenskih prihoda i primitaka i prihoda budžetskih korisnika iz 2023. godine u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu za Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo   

Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna    

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 02-04-20026-59/24 od 04.04.2024. godine 

Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za vođenje pregovora u vezi prijedloga izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Enis Hasanović

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) radnice na održavanju čistoće

Izvjestilac: ministar Enis Hasanović

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravila Javne ustanove „Međunarodni teatarski festival - Scena MESS“

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Druga gimnazija Sarajevo za imenovanje direktora

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida   

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za prijem u radni odnos 25 (dvadesetipet) izvršioca na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Park” d.o.o. Sarajevo za prijem u radni odnos dva (2) izvršioca na neodređeno vrijeme       

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

 1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Kantona Sarajevo za pregovore radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo  

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja   

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Javne ustanove "Memorijalni centar Sarajevo" iz reda stručnih radnika ustanove i predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove "Memorijalni centar Sarajevo" ispred Ministarstva za boračka pitanje Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje prekobrojnosti policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprave policije

Izvjestilac: ministar Admir Katica

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum, Sarajevo“

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana ispred ustanove Upravnog odbora i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana ispred ustanove Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum, Sarajevo“

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlozi rješenja o razrješenju voditelja i člana Jedinice za implementaciju projekta (PIU) „Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo“ i prijedlozi rješenja o imenovanju voditelja i člana Jedinice za implementaciju projekta (PIU) „Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo“

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlozi rješenja o razrješenju članova i prijedlozi rješenja o imenovanju članova školskih odbora u srednjim školama kao javnim ustanovama

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

 1. Prijedlozi rješenja o razrješenju članova i prijedlozi rješenja o imenovanju članova školskih odbora u osnovnim školama kao javnim ustanovama

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

 1. Prijedlog Rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Komisije za nominiranje/imenovanje na pozicije dva (2) člana Upravnog odbora i dva (2) člana Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju - Sarajevo, ispred Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Enis Hasanović

 1. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2023. godini

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

 1. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva, za period od 01.01. do 31.03.2024. godine

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić   

 1. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju finansijskih sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnose na osiguranje motornih vozila za 2023. godinu

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

 1. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2023. godinu

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

 1. Izvještaj o strategijskoj procjeni uticaja na okoliš za Izmjene i dopune Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica“

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

 1. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Završni izvještaj za Projekat nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Enis Hasanović

 1. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Završni izvještaj za Projekat sanacije trafostanice 925 – Stara hirurgija za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Enis Hasanović

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje autentično tumačenje člana 3. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

 1. Prijedlog Zaključka kojim se usvajaju projekti Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo “Nabavka opreme za kantonalna javna komunalna preduzeća“ 

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju projekata kantonalnih javnih komunalnih preduzeća „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalnih objekata i infrastrukture kojim upravljaju kantonalna javna komunalna preduzeća“ 

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za 4. (četvrtu) redovnu sjednicu Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Tržnice - pijace” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo  

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak   

 1. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu između Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić   

 1. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Kabineta premijera Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić

 1. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu između Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Javne ustanove - Kantonalni centar za socijalni rad i Kantonalne javne ustanove - Porodično savjetovalište

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić

 1. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu između Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Kabineta premijera Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić                                                                         

 1. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka, broj: 02-04-23327-40/22 od 09.06.2022. godine i broj: 02-04-47632-42/22 od 24.11.2022. godine

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

 1. Informacija Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo o potrebi izgradnje plohe na deponiji Smiljevići           

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Informacija o potrebi pokretanja aktivnosti na naplati prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić

 1. Informacija o utrošku sredstava u 2023. godini iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2024. - 2026. na dan 31.12.2023. godine 

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

 1. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Nihad Uk