Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 22. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23)

S A Z I V A M

22. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 25.04.2024. godine u prostorijama Općine Vogošća, ul. Jošanička 80, Vogošća, treći sprat mala sala broj 60 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog odluke o osnivanju Srednjoškolskog medicinskog centra „European Medical College“ („Evropski medicinski koledž“)
Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida
3. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2023. godinu  
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
4. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ za 2023. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
5. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2023. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
6. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2023. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
7. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo“ za 2023. godinu 
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
8. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2023. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
9. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2023. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu 
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
11. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2024. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
12. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ za 2024. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
13. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2024. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
14. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2024. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
15. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo“ za 2024. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
16. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2024. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
17. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2024. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
18. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda
19. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2023. godinu, sa prilogom Spiska kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2023. godini na području Kantona Sarajevo      
Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović                                                                                                                  
20. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2024. godinu
Izvjestilac: direktorica Barlov Belma
21. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2024. godine Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade

22. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak
Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda  
23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu za Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
24. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu za: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i javne ustanove: „Druga osnovna škola“, OŠ „Zajko Delić“, OŠ „Izet Šabić“, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ i Kantonalnu javnu ustanovu „Porodično savjetovalište“
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
25. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu za Javnu ustanovu „Sarajevska filharmonija“
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
26. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih donacija budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu za budžetske korisnike javne ustanove: OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ i „Četvrta gimnazija“
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
27. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu za javne ustanove: „Peta osnovna škola“, „Šesta osnovna škola“, „Sedma osnovna škola“, „Osnovna muzička škola“, OŠ „Pofalići“, OŠ „Behaudin Selmanović“ i „Deveta osnovna škola“
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
28. Prijedlog odluke kojom se usvaja Program o izmjeni Programa uređenja riječnih korita i zaštite od poplava na području Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović
29. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima za 2024. godinu
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
30. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove ,,MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS“
Izvjestilac: ministar Kenan Magoda
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za uvećanje plaće direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo do 30% od osnovne plaće, za pozitivno poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enis Hasanović
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos četiri (4) izvršioca na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prodaju  imovine iz pasivnog podbilansa knjižnog vlasnika, preduzeća GP “PUT ” d.d. Sarajevo - u stečaju u Danilovgradu, Crna Gora, putem aukcije u maloj privatizaciji 
Izvjestilac: direktor Adnan Jašarević
35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prodaju  imovine iz pasivnog podbilansa knjižnog vlasnika, preduzeća „FORUM“ d.d. Sarajevo - u stečaju u Beogradu, Republika Srbija, putem aukcije u maloj privatizaciji
Izvjestilac: direktor Adnan Jašarević
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo
Izvjestilac: direktor Adnan Jašarević
37. Prijedlog zaključka o prihvatanju izvještaja Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za prvu i drugu kreditnu liniju, na dan 31.03.2024. godine, uz Informaciju Ministarstva finansija Kantona Sarajevo o stanju i plasmanu kredita za prvu i drugu kreditnu liniju KGF-a, na dan 31.03.2024. godine
Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić
38. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa raspodjele finansijskih sredstava za infrastrukturno uređenje poslovnih zona Kantona Sarajevo za 2023. godinu 
Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović
39. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020.-2023. godine, za mjesec mart 2024. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
40. Izvještaj posebnog povjerenika Vlade Kantona Sarajevo za migrante za period 01.03.2024. do 31.03.2024. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
41. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da s ciljem realizacije kapitalnih projekata Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izvrši pribavljanje investiciono-tehničke dokumentacije za objekte: Izgradnja Centralnog objekta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u ulici Kolodvorska, izgradnja hangara za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na lokalitetu Stup, izgradnja objekata Policijske uprave Trnovo i Policijske uprave Ilidža i izgradnja hangara za višenamjensku letjelicu helikopter
Izvjestilac: ministar Admir Katica
42. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Univerzitet u Sarajevu za pokretanje Projekta tekućeg održavanja i konzervatorsko-restauratorskih intervencija na objektu Palate pravde sa ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
43. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Nihad Uk