Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 21. sjednice Vlade KS

         Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi             prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine           Kantona Sarajevo”, broj: 23/23)

 

         S A Z I V A M

         21. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 18.04.2024. godine u prostorijama Kantona               Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.

        Za sjednicu predlažem

 

         D N E V N I  R E D

        Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 34. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 27.                Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23).

 

        Iz nadležnosti Skupštine

 1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
 2. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2023. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka

Izvjestilac: ministar Enis Hasanović

 

      Iz nadležnosti Vlade

 1. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju 

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o usvajanju kapitalnih projekata iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog odluke o postojanju interesa Kantona Sarajevo za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja za potrebe sanacije klizišta na lokalitetu džamije Ulomljenica u ulici Sagrdžije broj 42, općina Stari grad Sarajevo

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za sufinansiranje projekta “Investicijski projekti Kantonalnog javnog preduzeća ZOI’84 OCS d.o.o. Sarajevo za 2024. godinu”

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

 1. Prijedlog  odluke o davanju saglasnosti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo za sufinansiranje projekta „14. sportske igre mladih BiH 2024“

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ovlašćivanje predstavnika Kantona Sarajevo na Skupštini Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

 1. Prijedlog odluke o formiranju Upravnog odbora „Projekta vodovod Sarajevo”

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos 25 izvršioca na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos 50 izvršioca na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Ćamil Sijarić“ Sarajevo za imenovanje direktorice škole

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o namjenskom korištenju sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za realizaciju projekta održavanje i unapređenje informacionog sistema EMIS za školsku 2024./2025. godinu

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zapošljavanje jednog državnog službenika u Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu

Izvjestilac: ministrica Mesihović Adna

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Etički kodeks članova Vlade Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: šefica Kabineta Koldžo Azra

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: sekretar Vlade Šabaredžović-Klačar Mersiha

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog koordinatora za pitanje readmisije po protokolu o postupanju nadležnih organa o prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju readmisiranih osoba za period 01.07.-31.12.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

 1. Prijedlog rješenja o isplati naknade Kantonalnom koordinatoru za pitanje readmisije po protokolu o postupanju nadležnih organa u prihvatu, popratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisionih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

 1. Prijedlog rješenja o postavljenju šefa Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: premijer Nihad Uk
 2. Prijedlog rješenja o isplati naknade predsjedniku i članovima Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog rješenja o isplati naknade predsjedniku i članovima Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

Izvjestilac: ministar Bojan Bošnjak

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Muzej Sarajeva“

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

 1. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za predstavnike Vlade Kantona Sarajevo u radnim grupama za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: sekretar Vlade Šabaredžović-Klačar Mersiha

 1. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu između Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu-Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 

Izvjestilac: ministar Afan Kalamujić

 1. Prijedlog zaključka o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

 1. Prijedlog zaključka kojim se poništava Javni konkurs i prijedlog Zaključka o podnošenju zahtjeva Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za ponovno oglašavanje javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika rukovodioca - šefa Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici

Izvjestilac: sekretar Vlade Šabaredžović-Klačar Mersiha

 1. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Druga informacija o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana mjera i aktivnosti za unapređenje naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

 1. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Nihad Uk