Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 25. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23)

S A Z I V A M

25. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 07.09.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 27., 28. i 29. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu za Kabinet premijera Kanton Sarajevo
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
3. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za: Javnu ustanovu OŠ „Alija Nametak“ i Javnu ustanovu OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
4. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za: Javnu ustanovu OŠ „Edhem Mulabdić“, Javnu ustanovu OŠ „Saburina“, Javnu ustanovu OŠ „Šejh Muhamed-ef. Hadžijamaković“, Javnu ustanovu OŠ „Vrhbosna“ i Javnu ustanovu Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
5. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za Javnu ustanovu „Četvrta osnovna škola“
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo o razrješenju dužnosti direktora
Izvjestilac: ministrica Enda Pavić Pečenković
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Enda Pavić Pečenković
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za nabavku sanitetskog vozila sa pratećom opremom za potrebe Zdravstvene ustanove „EMMAUS“ Srebrenica
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 02-04-6666-23/23 od 16.03.2023. godine
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
10. Prijedlog rješenja o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 40. godišnjice od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu
Izvjestilac: premijer Nihad Uk
11. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove „Narodno pozorište“, Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove „Narodno pozorište“, Sarajevo
Izvjestilac: ministar Kenan Magoda
12. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“
Izvjestilac: ministar Kenan Magoda
13. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“ i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“
Izvjestilac: ministar Kenan Magoda
14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenika članova i zapisničara Disciplinske komisije Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
15. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda Kantona Sarajevo, na dan 30.06.2023. godine sa Informacijom o stanju i plasmanu kredita sa 30.06.2023. godine
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
16. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za prvu kreditnu liniju, na dan 30.06.2023. godine sa Informacijom o stanju i plasmanu kredita sa 30.06.2023. godine
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
17. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za drugu kreditnu liniju, na dan 30.06.2023. godine sa Informacijom o stanju i plasmanu kredita sa 30.06.2023. godine
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
18. Prijedlog smjernica za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
19. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje koeficijent za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima za period juli-septembar 2023. godine (III kvartal)
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
20. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
21. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava između Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Kabineta premijera Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
22. Prijedlog zaključka o preraspodjeli između Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Kabineta premijera Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Emir Dedović
23. Prijedlog zaključka kojim se odobrava Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo da iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo uplati obavezno zdravstveno osiguranje za lica koja učestvuju u organiziranim javnim radovima
Izvjestilac: po ovlaštenju ministrice sekretar Amira Gackić
24. Informacija o poduzetim aktivnostima shodno Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-29347-29/23 od 22.06.2023. godine
Izvjestilac: ministrica  Darja Softić Kadenić
25. Informacija Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom „Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom od strane rukovodstva za 2022. godinu“
Izvjestilac: po ovlaštenju šefa Ureda Faruk Šahbegović
26. Informacija o provedenom Drugom nadzornom auditu 2023. godine Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-38-8247-4/23 od 31.08.2023. godine
Izvjestilac: po ovlaštenju šefa Ureda Faruk Šahbegović
27. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Nihad Uk