Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 16. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23)

SAZIVAM

16. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 13.07.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o korištenju poslovnog prostora označenog kao k.č. 8/E4 upisan u zk. ul. br. 88 KO SP_SARAJEVO - MAHALA CXXIX, koji zaključuju Kantonalno javno preduzeće Centar ”Skenderija” d.o.o. Sarajevo i Javna ustanova ”Collegium Artisticum”

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

3. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji kojom se daje saglasnost Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o kupoprodaji zemljišta označenog kao k.č 1458/1, površine 16622 m2, k.č 1459 površine 5694 m2, k.č 1460 površine 8213 m2 i k.č 1462 površine 729 m2, sve KO Dolac radi proširenja RCU „Smiljevići“ u svrhu izgradnje i proširenja odlagališta inertnog materijala

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog Odluke kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da provede postupak nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo za 2023. godinu, putem javnog poziva 

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

5. Prijedlog Odluke o postojanju javnog interesa Kantona Sarajevo za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na lokalitetu veza IX transverzale i ulice Džemala Bijedića - Sjeverna longitudinala, za potrebe izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alipašin Most II i III", Sarajevo

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o obnavljanju Ugovora o koncesiji za korištenje pitke podzemne vode iz bunara B-1 

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za sufinansiranje projekta Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo “Sanacija i rekonstrukcija upravnih zgrada” na području kojim gospodari Kantonalno javno preduzeće “Sarajevo – šume”, i to: ŠU “Trnovo”, ŠU “Srednje” i OJ “Tarčin”

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za sufinansiranje projekta Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo “Unapređenje i razvoj socio - ekoloških funkcija šuma na lokalitetu Veliko polje, Igman”

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora Javne ustanove Srednjoškolski centar ,,Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš, broj: 06-10-1-1684/2023 od 06.06.2023. godine o razrješenju dužnosti direktora prije isteka mandata

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-01-30-27876/22 od 25.07.2022. godine i broj: 13-01-30-30511/22 od 05.08.2022. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”, broj: 13-03-01-MD/4-176-39/23 od 15.06.2023. godine

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

12. Prijedlog Odluke koja se odnosi na radno vrijeme ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja Omladinskog filmskog festivala i Sarajevo film festivala

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Kabinetu premijera: viši referent - tehnički sekretar jedan (1) izvršilac

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

14.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Narodno pozorište Sarajevo za popunu jednog (1) upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme na period do tri godine, i to: ORGANIZACIONA JEDINICA BALET - ČLAN ANSAMBLA III, SSS (IV stepen stručne spreme) Srednja muzička škola - odsjek baleta ili Srednja baletna škola ili Baletni studio - jedan (1) izvršilac

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Muzej Sarajeva za popunu pet (5) upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sedam (7) radnika za potrebe rada novootvorene ambulante za djecu sa poteškoćama u razvoju

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) specijaliste neurologije i dva (2) radnika SSS - društveni smjer

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo za prijem jednog (1) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto “vozač putničkog/terenskog vozila”

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevoza angažovanje eksperata za izradu strateških projekata: „Pravilnik urbanog planiranja - Studija za formiranje Urbanističkog pravilnika“ i „Analiza i mapiranje potrebne saobraćajne i ostale komunalne infrastrukture i javnih usluga (zdravstvo, obrazovanje, kultura, sport) u ruralnim područjima Kantona Sarajevo“

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

20. Prijedlog Odluke o uspostavljanju, unosu, korištenju i održavanju kataloga metapodataka Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika, i to: Stručni saradnik za saobraćaj - jedan (1) izvršilac

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

22. Prijedlog Rješenja kojim se imenuje Radna grupa za izradu elaborata o svrsishodnosti rekonstruiranja aktuelnog sistema izvršne vlasti, sa prijedlozima nove strukture/sistema ministarstava

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

23. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Kantona Sarajevo za pregovore radi zaključivanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

24.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor  članova Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo iz reda stručnjaka iz oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

25. Prijedlog Rješenja o imenovanju Tima za izradu Gender Akcionog plana Kantona Sarajevo za period od 2023. do 2026. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

26. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola ,,Hasan Kaimija”

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela za pripremu i koordinaciju izrade strateškog projekta „Analiza i mapiranje potrebne saobraćajne i ostale komunalne infrastrukture i javnih usluga (zdravstvo, obrazovanje, kultura, sport) u ruralnim područjima Kantona Sarajevo“

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

28. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela za pripremu i koordinaciju izrade strateškog projekta „Pravilnik urbanog planiranja - Studija za formiranje Urbanističkog pravilnika“

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

29. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Kantona Sarajevo, broj: 02-04-12710-11/20 od 21.05.2020. godine 

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

30. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Emir Dedović 

31. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2023. godini, broj: 02-04-19964-31.1/23 od 11.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

32. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine i prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine, u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

33. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja “Vaučer za posao 2023” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine i prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao 2023” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

34. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Prijedlog liste o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine, 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-38.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-31385-1.1/22 od 16.08.2022. godine i 02-04-10273-1.1/23 od 11.04.2023. godine i prijedlog Liste o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine, 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-38.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-31385-1.1/22 od 16.08.2022. godine i 02-04-10273-1.1/23 od 11.04.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

35. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja NK, PK i NSS po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja NK, PK i NSS po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

36. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2023. godini, broj: 02-04-19964-31.1/23 od 11.05.2023. godine i prijedlog Liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života i prijedlog Liste aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2023. godini, broj: 02-04-19964-31.1/23 od 11.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

37. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine i prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

38. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavca iz javnog sektora po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine i prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavca iz javnog sektora po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine, u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

39. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

40. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

41. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine i prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, 02-04-26792-39.1/22 od 07.07.2022. godine, 02-04-10273-2.1/23 od 11.04.2023. godine i 02-04-22103-46.1 od 18.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pečenković Pavić Enda

42. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da sufinansira projekte provođenja preventivnih mjera – projekte prevencije sanacije-čišćenja korita vodotoka na području Grada Sarajeva i općina Stari Grad, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo 

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

43. Informacija Kabineta premijera Kantona Sarajevo, broj: 02/01-05-31850/23 od 11.07.2023. godine u vezi sa predmetom Brulić protiv Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

44. Šesta informacija Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo o izvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i preporuka Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

45. Informacija Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o datim saglasnostima za zapošljavanje na određeno vrijeme i zaključivanje ugovora o djelu iz resorne nadležnosti ministarstva za period 01.01. - 30.06.2023. godine

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

46. Informacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o aktivnostima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u vezi sa preporukama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

47.         Aktuelna pitanja:

PREMIJER

Nihad Uk