Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 10. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)


S A Z I V A M

10. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 25.05.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem

 

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Pete i Šeste sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2023.-2025. godina

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2023. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

 

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog odluke o provođenju sigurnosnih provjera članova Vlade Kantona Sarajevo za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2023. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava prikupljenih od naknada za obavljene veterinarsko zdravstvene preglede i kontrolu, namjenjenih za provođenje mjera zdravstvene zaštite životinja i sigurnosti hrane na području Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

7. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Srednje“, JU OŠ „Isak Samokovlija“, JU OŠ „Nafija Sarajlić“, Katolički školski centar - osnovna škola, JU OŠ „Čengić Vila I“, JU OŠ „Šip“, JU „Prva gimnazija“, JU „Srednja građevinsko-geodetska škola“, JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije“, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

8. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Malta“, JU OŠ „Hrasno“, JU OŠ „Grbavica I“, JU OŠ „Grbavica II“, JU OŠ „Pofalići“, JU „Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo“ i JU Centar „Vladimir Nazor“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

9. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, JU OŠ „Skender Kulenović“, JU OŠ „Ćamil Sijarić“, JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“ JU OŠ „Avdo Smailović“ i JU OŠ „Mustafa Busuladžić“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

10. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Druga osnovna škola“, JU „Peta osnovna škola“, JU „Druga osnovna škola“, JU „Šesta osnovna škola“, JU „Sedma osnovna škola“, JU „Osnovna muzička škola“ Ilidža i JU „Deveta osnovna škola“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

11. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Zajko Delić“, JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“, JU „Srednja škola poljoprivrede, veterine i uslužnih djelatnosti“ i JU „Treća gimnazija“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

12. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo – nabavka medicinske opreme za potrebe KCUS-a

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

13. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo – Sanacija krovnih površina na objektima JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

14. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo – Parking i vanjsko uređenje, aluminijska i drvena stolarija za potrebe JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa uređenja riječnih korita i zaštite od poplava na području Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović”, broj: 40-02-18/23 od 07.04.2023. godine

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu (ukupno 15 pozicija, od čega 3 popune upražnjenih radnih mjesta i 12 novih zapošljavanja), i to:

Prirodno-matematički fakultet (3 pozicije - upražnjena radna mjesta);

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom (12 pozicija – nova zapošljavanja)

Izvjestilac: ministar Pavle Krstić

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Narodno pozorište Sarajevo za popunu dva (2) upražnjena radna mjesta na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Sarajevska filharmonija za popunu dva (2) upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme na period do tri (3) godine

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Sarajevo Javnoj ustanovi ”MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS” za popunu jednog (1) upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Kamerni teatar 55“ Sarajevo za popunu jednog (1) upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme do tri (3) godine

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Kamerni teatar 55“ Sarajevo za popunu dva (2) upražnjena radna mjesta na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 46 radnika

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo, i to:

- šef Odjeljenja za pripremanje, organizovanje i realizaciju sjednica Vlade, jedan (1) izvršilac

Izvjestilac: sekretar Vlade Šabaredžović-Klačar Mersiha

25. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-19354-16/22 od 12.05.2022. godine

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

26. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

27. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

28. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove ”MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS” i Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove ”MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS”

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

29. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove ”Narodno pozorište”, Sarajevo i Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove ”Narodno pozorište”, Sarajevo

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

30. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

31. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

32. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“ i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

33. Prijedlog rješenja o razrješenju i prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne radne grupe za nastavak aktivnosti na izgradnji i opremanju objekta Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Pavle Krstić

34. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo"

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

35. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora i Rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo"

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

36. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju Vlade Kantona Sarajevo za period od 15.12.2022. do 16.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

37. Izvještaj ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2022. godinu

Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

38. Izvještaj posebnog povjerenika Vlade Kantona Sarajevo za pitanje migranata za period 01.04.2023. do 30.04.2023. godine o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Admir Katica

39. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020.-2023. godine, za mjesec april 2023. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

40. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu između Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU "Srednja građevinsko-geodetska škola"

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

41. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da izvrši obračun i uplatu razlike obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u pojedinačnim slučajevima, po Pozivu Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-42093-2.2/21 od 18.11.2021. godine, a u skladu sa članom 2. stav (3) zaključenih Ugovora o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

42. Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2024.-2026.

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

43. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Prijedlog odgovora na tužbu podnesenu od strane Kurtović Džemile iz Sarajeva, radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02/04-23-307/23 od 23.03.2023. godine, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju broj: 02/04-23-307/23 od 19.05.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

44. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za konstituirajuću sjednicu Skupštine KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Almir Bečarević

45. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Program - “Sistemska sanacija objekata oštećenih ratnim dejstvima" - krovova na bazi azbesta i fasada na bazi azbesta u 2023. godini

Izvjestilac: Almir Bečarević

46. Informacija o stupanju na snagu Odluke Vlade Federacije BiH kojom se Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo ukida pravo korištenja poslovnog prostora u ulici Maršala Tita 62, u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

47. Informacija Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo, broj: 02-25-8/23-T od 15.05.2023. godine u vezi pozajmice loživog ulja

Izvjestilac: v.d. direktorica Kanita Imamović - Gušić

48. Informacija o realizaciji isporuke doniranih roba sa zaliha robnih rezervi Republici Turskoj i Sirijskoj Arapskoj Republici

Izvjestilac: v.d. direktorica Kanita Imamović - Gušić

49. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na Odluku o vrstama vlastitih javnih prihoda Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, broj: 07-11-1733/23 od 3.5.2023. godine

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

50. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

Nihad Uk