Skip to main content
Please wait...

Dnevni red devete sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)


S A Z I V A M

Devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 22.05.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1, sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade

2. Informacija Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantonu Sarajevo, broj: 11-03/02-34- 23087/23 od 19.05.2023. godine o postojećim procedurama u cilju zaštite i sigurnosti učenika u školama sa prijedlogom mjera za unapređenje procedura u resornim ministarstvima, sa posebnim osvrtom na postupanje u kriznim, iznenadnim situacijama, te prijedlogom mjera za poboljšanje primarne prevencije po resorima

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

3. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

Nihad Uk