Skip to main content
Please wait...

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme do povratka sa porodiljskog odsustva u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo

igor.martinovic (6, May 2024)

Broj: 16-30-27101-1/24

Sarajevo, 03.05.2024. godine

Na osnovu člana 30., a u skladu s članom 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo broj: 16-49-148-105/17 od 18.05.2017. godine i 16-04-30991/20 od 17.08.2020. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-23567-17/24 od 18.04.2024. godine, sekretar Vlade Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme do povratka sa porodiljskog odsustva u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo

Naziv radnog mjesta:

1. Viši referent – tehnički sekretar - jedan (1) izvršilac,

Opis poslova:

priprema dnevni odnosno nedjeljni raspored obaveza te uspostavlja eksternu i internu komunikaciju sekretara Vlade, prima poštu upućenu sekretaru Vlade lično, stara se o otpremi pošte koju upućuje sekretar Vlade lično, vrši tehničke pripreme sastanaka sekretara Vlade, vrši kucanje svih materijala (po diktatu, prijepis sa koncepata i sl.) za potrebe sekretara, prima i otprema putem telefaxa službena akta, dokumente i druge pisane materijale za potrebe sekretara Vlade, vodi knjigu evidencije dostavljenih zaključaka na potpis premijeru i ažurira dostavljanje istih na izvršenje, obavlja poslove koji se odnose na prijepis materijala i rukopisa, arhivira i čuva materijale i akte od značaja za potrebe sekretara Vlade, učestvuje u procesu prijema, pripreme i otpreme materijala za potrebe sjednica Vlade, vrši kopiranje materijala za potrebe sekretara Vlade, vodi evidenciju o izdatim i razduženim iskaznicama članova Vlade, vodi evidenciju o prisutnosti zaposlenika u Stručnoj službi,

vrši i druge poslove koje odredi šef Odjeljenja i sekretar Vlade i za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja i sekretaru Vlade, primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo i usvojene procedure putem dokumenata SUQ vezano za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.