Skip to main content
Please wait...

Poziv za zaključenje vansudskih nagodbi

igor.martinovic (18, May 2023)

Broj: 02-04-19964-33.1/23
Sarajevo, 11.05.2023. godine

            Kanton Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo, u cilju izmirenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenicima u organima i institucijama Kantona Sarajevo, o b j a v lj u j e

P O Z I V

ZA ZAKLJUČENJE VANSUDSKIH NAGODBI

Pozivamo zaposlenike organa i institucija Kantona Sarajevo, odnosno opunomoćene advokate zaposlenika, na zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za isplatu finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenicima organa i institucija Kantona Sarajevo, a sve pod uslovima navedenim u obrascu ugovora o vansudskoj nagodbi koji je sastavni dio ovog poziva.

Sredstva za finansiranje potraživanja iz radnog odnosa dosuđenih zaposlenicima organa i institucija Kantona Sarajevo po pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama planirana su u budžetu Kantona Sarajevo u iznosu do 16.000.000 KM i ista će biti isplaćena do 31.12.2023. godine, po redoslijedu prijema ugovora o vansudskoj nagodbi sa validnom dokumentacijom, definisanom u daljem tekstu. Vlada Kantona Sarajevo zadržava mogućnost da u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu izvrši isplatu u iznosu većem od planiranog po ovom javnom pozivu.

Tipski obrazac ugovora o vansudskoj nagodbi se može preuzeti sa web stranice Vlade Kantona Sarajevo. Uredno popunjeni i potpisani ugovori o vansudskoj nagodbi se u pet originalnih primjerka predaju Službi protokola Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. Uz primjerke ugovora obavezno se prilažu fotokopije dokumentacije kako sljedi:

  • pravosnažna i izvršna sudska odluka (presuda i rješenje o izvršenju sa prijedlogom za izvršenje u po dva primjerka);
  • punomoć za zastupanje ako je punomoćnik potpisnik vansudske nagodbe (jedan primjerak);
  • rješenje o nasljeđivanju ako je nasljednik potpisnik vansudske nagodbe (jedan primjerak).

Poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objave u dnevnim novinama, a sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 033/562-038.

Prilog
Poziv (321.76 KB)
Ugovor (349.63 KB)