Vlada Kantona Sarajevo

Stručna služba Vlade

Nadležnosti

Stručna služba Vlade vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada) i radnih tijela Vlade, koji se odnose na:

  • pripremanje, organizovanje i realizaciju sjednica Vlade i radnih tijela Vlade,
  • pripremanje materijala po nalogu Vlade i praćenje njihovog izvršavanja,
  • izradu i praćenje izvršenja rješenja i drugih akata u vezi sa kadrovskim poslovima iz nadležnosti Vlade (imenovanje, postavljenje, razrješenje i drugi poslovi iz nadležnosti Vlade),
  • izradu i praćenje izvršenja zaključaka Vlade,
  • čuvanje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade i njenih radnih tijela,
  • poslove lektorisanja materijala koje razmatra Vlada i Skupština Kantona Sarajevo,
  • stručno-operativne i administrativno-tehničke poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije organizirano na drugi način i
  • druge poslove koje utvrdi Vlada.