Vlada Kantona Sarajevo

Kabinet premijera

Nadležnosti

Kabinet vrši stručne i administrativno-tehičke poslove za potrebe premijera, koji se odnose na:

  • organizovanje rada u Kabinetu;
  • pripremanje materijala, pismena po nalogu premijera i po potrebi praćenje izvršenja;
  • osiguranje dokumentacionog materijala i podataka od značaja za rad premijera i Kabineta;
  • izrada pravnih i finansijskih akata od značaja za rad Kabineta;
  • administrativno-tehničke i stručno operativne poslove.