Vlada Kantona Sarajevo

Služba za protokol i press Kantona Sarajevo

Nadležnosti

Protokol obavlja i organizuje obavljanje poslova protokola za potrebe Skupštine Kantona Sarajevo, predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo, premijera i ministara, ministarstava Kantona Sarajevo i drugih kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih ustanova i stručnih službi, kao i drugih organa i organizacija, na način i u skladu s odlukom o protokolarnim normama i protokolarnoj praksi, koju donosi Vlada Kantona Sarajevo.