Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o zaduženju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo da zatraži mišljenje Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o kandidatu sa Liste uspješnih kandidata na poziciju direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Saraje

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Stručna služba Vlade
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28680-12/12

Sarajevo, 15.11.2012. godine

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne I Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 7/05, 8/20 i 75/10) , Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

  1. Sa Liste uspješnih kandidata, koju je dostavila Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Kantona Sarajevo se opredijelila da se na poziciju direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo postavi Zijo Krvavac.

     

  2. Zadužuje se Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo da zatraži mišljenje Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o kandidatu sa Liste uspješnih kandidata iz tačke 1. ovog Zaključka, kako bi se izvršilo postavljenje državnog službenika i da provede daljnju proceduru do konačnog imenovanja direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1