Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o sačinjavanju Protokola o izmirenju duga za isporučenu toplotnu energiju između KJP "ZOI'84" – Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo i KJKP za proizvodnju i distribuciju toplote "Toplane - Sarajevo" d. o. o. Sarajevo

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo privrede
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28680-17/12
Sarajevo, 15.11.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 
Z A K L J U Č A K

 

 
Zadužuju se KJP "ZOI'84" – Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo i KJKP za proizvodnju i distribuciju toplote "Toplane - Sarajevo" d. o. o. Sarajevo da, u što kraćem roku, sačine protokol o načinu izmirenja dospjelog duga u iznosu od 833.710,91 KM na ime isporuke toplotne energije u olimpijskom kompleksu Zetra.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1