Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava ostvarenih prodajom 100% državnog kapitala preduzeća “Zavod za zaštitu na radu” d.o.o. za istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Sarajevo

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Kantonalna agencija za privatizaciju
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-26137-7/12

Sarajevo, 04.10.2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 04.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Odobrava se korištenje naplaćenih sredstava u ukupnom iznosu od 120.000,00 km ostvarenih prodajom 100% državnog kapitala preduzeća “Zavod za zaštitu na radu” d.o.o. za istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama sarajevo za sljedeće namjene:

   • Finansiranje troškova KAP-a za 2012. godinu prema usvojenom Finansijskom planu od strane Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo

 

120.000,00 KM

UKUPNO:

120.000,00 KM

 

  1. Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo da izvrši prenos sredstava iz tačke 1. ovog Zaključka, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” broj: 4/09).

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1