Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o prolongiranju roka realizacije odobrenih sredstava po kreditu Razvojne banke FBiH

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-26137-12/12

Sarajevo, 05.10.2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

o prolongiranju roka realizacije odobrenih sredstava po kreditu Razvojne banke FBiH

 

  1. Odobrava se Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo prolongiranje roka za realizaciju odobrenih sredstava po kreditu iz 2011. godine, u visini od 250.000,00 KM od Razvojne banke FBiH, za realizaciju projekata u Centru “Skenderija”.

  2. Zadužuje se Ministarstvo privrede da odobrena kreditna sredstva iz tačke 1. ovog Zaključka realizuje najkasnije do 31.12.2012. godine.

  3. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i KJP Centar "Skenderija", d.o.o. Sarajevo.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1