Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o prihvatanja teksta Krivične prijave podnesene protiv Azre Zvizdić, stručnog saradnika za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu, koja od 12.10.2012. godine obavlja poslove i radne zadatke generalnog sekretara Javne ustanove Univerzi

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28680-22.2/12

Sarajevo, 15.11.2012. godine

 
 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 
 
Z A K L J U Č A K

 

 
  1. Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo da obezbijede administrativno-tehničku podršku za potrebe održavanja sjednice Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu ukoliko ne budu obezbijeđeni uvjeti za nesmetano održavanje sjednice Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu, dana 16.11.2012. godine u 13,30 sati.
  2. Nalaže se Upravnom odboru Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu da sjednice održavaju u prostorijama Vlade Kantona Sarajevo do sticanja uvjeta za održavanje istih u prostorijama Rektorata Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1