Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta – Viši stručni saradnik za katastar puteva i objekata na putevima i vanredni prijevoz u Direkciji za puteve

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo saobraćaja
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28680-14/12

Sarajevo, 15.11.2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

1. Daje se saglasnost Ministarstvu saobraćaja – Direkcija za puteve za popunu upražnjenog radnog mjesta, i to:

  • Viši stručni saradnik za katastar puteva i objekata na putevima i vanredni prijevoz.

  2. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   PREMIJER

   Fikret Musić


   web: http://vlada.ks.gov.ba
   e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
   Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
    Fax: + 387 (0) 33 562-211
   Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1