Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Gimnazija Dobrinja za prijem u radni odnos zaposlenika na radno mjesto dnevni čuvar

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28680-15/12

Sarajevo, 15.11.2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 

  1. Daje se saglasnost Javnoj ustanovi Gimnazija Dobrinja za prijem u radni odnos zaposlenika na radno mjesto dnevni čuvar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

     

  2. Sredstva za finansiranje radnog mjesta iz tačke 1. ovog Zaključka obezbijedit će se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa pozicije Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, razdio 21, glava 03 potrošačka jedinica 0006 – Gimnazija Dobrinja.

     

  3. Obavezuje se Javna ustanova Gimnazija Dobrinja da prijem zaposlenika iz tačke 1. ovog Zaključka izvrši u skladu sa važećim zakonskim propisima, te da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade obavijesti o datumu zasnivanja radnog odnosa i da u pomoćni operativni centar za obračun plaća dostavi odgovarajuće podatke potrebne za obračun plaće.

     

  4. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstvo finansija.

 

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1