Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Biblioteka Sarajeva za prijem zaposlenika u radni odnos, portir – 1 (jedan) izvršilac

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo kulture i sporta
Saziv: 
2010-2014

 

 

Broj: 02-05-26137-10/12

Sarajevo, 05.10.2012. godine

 

Na osnovu člana 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/03 - Prečišćeni tekst), a u vezi sa provođenjem Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-2492-27.1/12 donesenog na 56. sjednici održanoj 16.02.2012. godine, Vlada Kantona Sarajevo na 89. sjednici, održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Daje se saglasnost za popunu radnog mjesta u Javnoj ustanovi Biblioteka Sarajeva na neodređeno vrijeme, u skladu sa važećim propisima:

     

    - “portir”- (SSS), 1 (jedan) izvršilac.

     

  2. Obavezuje se Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo da prati realizaciju tačke 1. ovog Zaključka.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1