Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za popunu 7 upražnjenih radnih mjesta u Upravi za šumarstvo

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo privrede
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-26137-13/12
Sarajevo, 05.10.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 
Z A K LJ U Č A K
  1. Daje se saglasnost Ministru privrede Kantona Sarajevo da izvrši popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu privrede putem Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstva, i to:
    U Upravi za šumarstvo
    - Stručni saradnik za upravne poslove 1 izvršilac.
  2. Daje se saglasnost Ministru privrede Kantona Sarajevo da izvrši popunu upražnjenih radnih mjesta 6 (šest) namještenika u Upravi za šumarstvo, u skladu sa odredbama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, i to:

 
u Upravi za šumarstvo
- Viši referent – operator 1 izvršilac

 
Odjeljenje za područje općine Trnovo
- Viši referent – čuvar šuma 1 izvršilac

 
Odjeljenje za područje općina Ilidža i Hadžići
- Viši referent – čuvar šuma 1 izvršilac

 
Odjeljenje za područje općine Ilijaš
- Viši referent – čuvar šuma 2 izvršioca

 
Odjeljenje za područje općina Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i
Vogošća
- Viši referent – čuvar šuma 1 izvršilac.

 

 

       3. Zadužuje se Ministarstvo privrede da popunu upražnjenih radnih mjesta iz tač. 1 i
          2. ovog Zaključka izvrši u skladu sa važećim propisima.

 

 

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1