Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
Saziv: 
2010-2014

 

 

Broj: 02-05-26137-11/12

Sarajevo, 05.10.2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

  1. Daje se saglasnost Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da izvrše popunu upražnjenih radnih mjesta, i to:

     

    - referent za transport, distribuciju i uskladištenje (skladištar) SSS – 2 (dva) izvršioca.

     

  2. Obavezuje se Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo da prati realizaciju tačke 1. ovog Zaključka.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1