Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo zdravstva
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28680-6.2/12
Sarajevo, 15.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj: 46/10), kao i članom 12. tačka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 12/03 i 34/03), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je

 
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora
Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

 
I
Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, i to:
1. Mr. sci. dr. Ilijaz Pilav, predsjednik
2. Prim. dr. Dragan Stevanović, član
3. Prim. dr. Srebrenko Vuković, član
4. Dr. Sead Željo, član
5. Prim. dr. Velida Dilberović-Bušatlić, član.

 
II
Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ traje četiri (4) godine.

 
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1