Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

90. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse;" width="643">
<tbody>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><span lang="HR">Bosna i Hercegovina</span><br />
<span lang="HR">Federacija Bosne i Hercegovine</span></p>
</td>
<td align="center" rowspan="2" style="width: 60.1pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="middle" width="70">
<p align="center" class="MsoHeader" style="text-align: center;"><span class="inline inline-center"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="95" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/!GrbKantona.th... width="75" /></span></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><span lang="HR">Bosnia and Herzegovina</span><br />
<span lang="HR">Federation of Bosnia and Herzegovina</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><b style=""><span lang="HR"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>KANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Vlada</span></b></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><b style=""><span lang="HR">CANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Government</span></b></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

18.10.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo stambene politike
Saziv: 
2010-2014

<p>&nbsp;</p>
<div align="justify"><font color="#000000">Broj: 02-05-26974-12/12 </font></div>
<div align="justify"><font color="#000000">Sarajevo, 18.10.2012. godine</font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><font size="+0">Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (&ldquo;Službene novine Kantona Sarajevo&rdquo;, broj: 24/03 &ndash; Preči&scaron;ćen tekst), člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (&ldquo;Službene novine Federacije BiH&rdquo;, br. 12/03 i 34/03), a u skladu sa tačkom VI Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo (&bdquo;Službene novine Kantona Sarajevo&ldquo;, br: 4/05, 11/05 i 27/05), Vlada Kantona Sarajevo, na <b>90.</b> sjednici održanoj dana <b>18.10.2012.</b> godine, donijela je</font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center"><font size="4"><b>R J E &Scaron; E NJ E</b></font></div>
<div align="center"><font size="3"><b>o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora</b></font></div>
<div align="center"><font size="3"><b>Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo</b></font></div>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div align="center">I</div>
<div align="justify"><font size="+0">U Komisiju za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a čija konačna imenovanja vr&scaron;i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komisija) imenuju se:</font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<ol>
<li>
<div>Vi&scaron;nja Ljubijankić, dipl. pravnik, Ministarstvo stambene politike, predsjednik</div>
</li>
<li>
<div>Mr. sci. Almasa Zubović, Ministarstvo stambene politike, član</div>
</li>
<li>
<div>Prim. dr. Alma Kadić, Ministarstvo zdravstva, član</div>
</li>
<li>
<div>Cica Pljevljak, dipl. pravnik, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, član</div>
</li>
<li>
<div>Osman Smajlović, dipl. scr., Ministarstvo za boračka pitanja, član.</div>
</li>
</ol>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center">II</div>
<div align="justify">Za sekretara Komisije imenuje se Mirsada Somo, vi&scaron;i referent za informatiku u Ministarstvu stambene politike. Sekretar Komisije obavlja sve administrativne poslove za potrebe Komisije, priprema zapisnike sa sastanaka Komisije i izvje&scaron;taj o radu Komisije, vodi dokumentaciju i vr&scaron;i druge poslove koje zahtjeva predsjedavajuća Komisije.</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center">III</div>
<div align="justify"><font size="+0">Zadatak Komisije je da u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, čiji je osnivač Kanton Sarajevo (&bdquo;Službene novine Kantona Sarajevo&ldquo;, br: 4/05, 11/05 i 27/05), čija konačna imenovanja vr&scaron;i Vlada Kantona Sarajevo, pregleda sve prijave koje su pristigle u propisanom roku navedenom u javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo.</font></div>
<div align="justify"><font size="+0">Komisija će provesti proceduru saglasno čl. 10., 11. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (&ldquo;Službene novine Federacije BiH&rdquo;, br. 12/03 i 34/03).</font></div>
<div align="center">IV</div>
<div align="justify">Komisija će na osnovu kriterija za imenovanje sastaviti listu kandidata sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i istu dostaviti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje.</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center">V</div>
<div align="justify">Komisija će povjerene poslove obavljati nakon radnog vremena.</div>
<div align="justify">Komisija i sekretar komisije imaju pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe (&bdquo;Službene novine Kantona Sarajevo&ldquo;, broj: 21/09 &ndash; Preči&scaron;ćeni tekst i 19/12).</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center">VI</div>
<div align="justify">Ovo rje&scaron;enje stupa na snagu danom dono&scaron;enja, a isto će se objaviti u &ldquo;Službenim novinama Kantona Sarajevo&rdquo;.</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>

PREMIJER

Fikret Musić

<hr />
<p><!--[if !mso]>
<style>
v\:* { behavior: url(#default#VML) }
o\:* { behavior: url(#default#VML) }
w\:* { behavior: url(#default#VML) }
.shape { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 5.4pt;" width="643">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="163">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="60" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image001_0.thu... width="148" /></span></p>
</td>
<td style="width: 248pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="331">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">web: </span></b> <span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">http://</span><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.ks.gov.ba/" style="color: blue; text-decoration: underline;">vlada.ks.gov.ba</a></span><br />
<b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">e-mail: </span></b><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"> <a href="mailto:ssv@ssv.ks.gov.ba" style="color: blue; text-decoration: underline;"> ssv@ssv.ks.gov.ba</a></span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">&nbsp;Fax: + 387 (0) 33 562-211</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Sarajevo, Reisa Džemaludina Čau&scaron;evića 1</span></p>
</td>
<td align="center" style="width: 111pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="149">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-preview " height="90" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image002.gif" width="90" /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>