Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog rješenja kojim je odlučeno po žalbi Dževada Alića iz Sarajeva izjavljenoj protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Komisija za obradu predmeta drugostepenog upravnog rješavanja
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-27-1981/12
Sarajevo, 15.11.2012. godine

 
Rješavajući po žalbi Alić Dževada iz Sarajeva, izjavljenoj protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-27-3926/11 III-K od 19.04.2012. godine, u predmetu produženja taksi oznake za vozilo marke Toyota T17 Carina registarskih oznaka broj: TA-023389, na osnovu člana 31. stav (4) Odluke o taksi prijevozu („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/04) i člana 237. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98 i 48/99), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeće
R J E Š E N J E

 
Odbija se žalba Alić Dževada iz Sarajeva izjavljena protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-27-3926/11 III-K od 19.04.2012. godine, kao neosnovana.

 
O b r a z l o ž e n j e

 
Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-27-3926/11 III-K od 19.04.2012. godine odbija se zahtjev Alić Dževada iz Sarajeva za produženje taksi oznake za vozilo marke Toyota T17 Carina registarskih oznaka broj: TA-023389.
Protiv ovog rješenja Alić Dževad iz Sarajeva je izjavio žalbu.
Žalba je blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica.
U žalbi navodi da Porezna ispostava Novo Sarajevo jedno stanje prikazuje Vladi Kantona Sarajevo, a stvarno stanje je drugačije. Navodi da je dio obračunatog duga zastario te mu se ne može obračunavati kao dug. Ističe da je poslije sklapanja Ugovora plaćao redovno tekuće obaveze, ali da je dana 16.07.2011. godine imao težak udes gdje je polomio tri rebra i tada nije mogao ovjeriti zdravstvenu knjižicu. Ističe da su taksisti tužili putem advokata Kenana Ademovića, Vladu Kantona, koja treba da sagleda sve činjenice i stvarno stanje rada taksista. Smatra da Vlada treba izaći u susret taksistima i naći neko rješenje za dugovanje, a ne samo primjenom člana 34. Odluke zabraniti rad. Moli da mu se udovolji žalbi.
Razmatrajući ožalbeno rješenje, žalbu, kao i kompletan spis u ovom predmetu, doneseno je rješenje kao u dispozitivu iz sljedećih razloga:
Ožalbeno rješenje je doneseno u ponovnom postupku. Navodi se da je u ponovnom postupku postupljeno prema uputama Vlade Kantona Sarajevo, te da se prvostepeni organ obratio Poreznoj upravi upitom da li imenovani podnosilac zahtjeva ima dugove po osnovu javnih prihoda koje ne izmiruje duže od šest mjeseci. Dalje se u rješenju navodi da je Kantonalni porezni ured Sarajevo dostavio akt, broj: 13-9/3-49-629/12 od 24.02.2012. godine, u kojem je navedeno da je Alić Dževad dana 27.10.2010. godine zaključio sporazum o plaćanju duga u ratama a koji ne izmiruje. U istom aktu je navedeno da imenovani ne izmiruje ni redovne obaveze te da ukupan dug po osnovu javnih prihoda iznosi 40.955,74 KM. Ističe se, da je o utvrđenim činjenicama upoznat podnosilac zahtjeva dana, 26.03.2012. godine kojom prilikom je istakao da ostaje kod navoda ranije datih po plaćanju duga i u cijelosti kod podnesenog zahtjeva.
U rješenju se navodi da je članom 34. tačkom 3. Odluke o taksi prijevozu („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/04) propisano da dopunska oznaka za taksi vozilo kod taksi prijevoznika - fizičkog lica, odnosno dopunske taksi oznake vozila za taksi prijevoznika - pravnog lica mogu prestati važiti i prije isteka vremena za koje su izdate i protiv volje taksi prijevoznika ili fizičkog lica ako: taksi prijevoznik pravno ili fizičko lice nije podmirilo zakonom propisane obaveze u pogledu uplate javnih prihoda koji proizlaze iz obavljanja taksi prijevoza duže od 6 (šest) mjeseci.
Imajući u vidu navedeno, kao i to, da stranka od zaključenja sporazuma 27.10.2010. godine ne plaća javne prihode, ni redovne obaveze, prvostepeni organ odlučio je kao u dispozitivu ožalbenog rješenja.
Žalba je neosnovana.
Vlada Kantona Sarajevo kao drugostepeni organ konstatuje da je ožalbeno rješenje pravilno doneseno iz razloga navedenih u ožalbenom rješenju kao i u ovom rješenju, te je odlučila žalbu odbiti. Iz osporenog rješenja i spisa predmeta se vidi da je rješenje doneseno u ponovnom postupku i da je postupano po uputama iz Rješenja Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-27-4494/11 od 22.12.2011.godine.
Iz odredaba člana 34. Odluke o taksi prijevozu proizlazi da dopunska oznaka za taksi vozilo kod taksi prijevoznika - fizičkog lica, odnosno dopunske taksi oznake vozila za taksi prijevoznika - pravnog lica mogu prestati važiti i prije isteka vremena za koje su izdate i protiv volje taksi prijevoznika ili fizičkog lica ako: taksi prijevoznik pravno ili fizičko lice nije podmirilo zakonom propisane obaveze u pogledu uplate javnih prihoda koji proizilaze iz obavljanja taksi prijevoza duže od 6 (šest) mjeseci.
Isto tako, odredbama člana 35. citirane Odluke propisano je „da taksi prijevoznik – pravno ili fizičko lice koje želi nastaviti obavljanje taksi prijevoza mora najmanje mjesec dana prije isteka važenja dopunske oznake, odnosno na kraju kalendarske godine, zatražiti njeno produženje radi zaključivanja ugovora iz člana 18. Odluke. Uz zahtjev za produženje važenja dopunske oznake taksi prijevoznik treba priložiti dokaz da nije prekršio odredbe iz člana 34. Odluke.
Kako se u konkretnom slučaju vidi, podnosilac zahtjeva je prekršio odredbe člana 34. Odluke, jer ne ispunjava obaveze plaćanja naknada po osnovu zaključenog sporazuma kao ni redovne obaveze, te je prvostepeni organ pravilno odlučio kada je odbio zahtjev za produženje taksi oznake.
Navodi izneseni u žalbi nisu mogli uticati na drugačije rješavanje predmetne upravne stvari.
U skladu sa odredbama člana 31. stav (4) Odluke o taksi prijevozu kojim je utvrđena nadležnost Vlade Kantona da postupa kao drugostepeni organ, a prema odredbama člana 237. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98, 4/99), doneseno je rješenje kao u dispozitivu.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu neposredno ili poštom preporučeno.

 
Upravni spor se pokreće tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja. Tužba taksirana sa 100 KM se podnosi u dva istovjetna primjerka, a uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili prepisu.
Taksa se plaća po tarifnom broju 23. Zakona o sudskim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 21/09. 29/09 i 14/11).

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1