Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između BiH i Uni Credit bank Austrija AG za finansiranje Projekta nabavke opreme za potrebe JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo zdravstva
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28680-2/12
Sarajevo, 15.11.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 
Z A K L J U Č A K

 
  1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavka opreme za potrebe JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu.
  2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, donese odluku iz tačke 1. ovog Zaključka.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1