Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog odluke o metodu, odnosno načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća “UNIS PSC” d.d. sa p.o.Vogošća

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Odluka
Obrađivač: 
Ministarstvo privrede
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-26137-8/12

Sarajevo, 04.10.2012. godine

 

Na osnovu člana 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 – Prečišćeni tekst) i člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/09), Vlada Kantona Sarajevo na 89. sjednici održanoj 04.10.2012. godine, donijela

 

O D L U K U

 

 1. Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo da privatizira 4.152.048,00 KM, a što je 64,62% državnog kapitala preduzeća „UNIS PSC“ d.d. sa p.o. Vogošća metodom otvorenog prikupljanja ponuda (tender) u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji („Službene novine FBiH“, broj: 77/04).

 

      2. Utvrđuju se kriteriji za vrednovanje ponuda, i to:

            a) Početna cijena: 4.152.048,00 KM            Ukupno: 350 bodova

Ponude ispod početne cijene neće se razmatrati,

niti biti vrednovane.

Plaćanje je 100% u novcu;

b) Investiciona ulaganja u preduzeće Ukupno: 300 bodova

    • u adaptaciju poslovnog prostora, u roku od 3 godine

od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora - 50 bodova

    • u novu opremu u roku od 3 godine od dana zaključenja

kupoprodajnog ugovora - 50 bodova

- u obrta sredstva u prvoj godini od dana zaključenja kupoprodajnog

ugovora (dinamiku izmirenja obaveza preduzeća u

skladu sa Poslovnim planom). - 200 bodova

            c) Plan zapošljavanja: Ukupno: 100 bodova

 • Zadržavanje u radnom odnosu 4 uposlena radnika

preduzeća na period od 3 (tri) godine od dana zaključenja

ugovora (u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa

Zakonom, preduzeće je dužno primiti novog radnika na

isto radno mjesto) - 50 bodova

 • zapošljavanje novih radnika u skladu sa Poslovnim planom - 50 bodova

d) Poslovni plan: Ukupno: 170 bodova

Razrađen po svim elementima i kriterijima za ovu vrstu
 

djelatnosti na period od 3 (tri) godine

            e) Kvalitet ponuđača: Ukupno: 80 bodova

Ocjenit će se na osnovu sljedećih elemenata:

 • finansijski izvještaji za protekle 2 (dvije) godine

(Bilans stanja i Bilans uspjeha) za pravna lica,

a za fizička lica stanje bankovnog računa;

 • preporuke banaka, kupaca i poslovnih partnera;

 • ostali dokazi i relevantne informacije potrebne

za utvrđivanje kvaliteta ponuđača (npr: prospekt

kompanije, istu djelatnost, reference, realizirani poslovi,

nagrade, diplome, i sl.);

 

 

3. Ponuđač je obavezan, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju, koja je prihvatljiva za Kantonalnu agenciju za privatizaciju Sarajevo, da će poslovna banka, ukoliko kupac ne izvrši ponudom i ugovorom predviđena ulaganja, zadržavanje preuzetih radnika, novo zapošljavanje radnika, kao i ostale ugovorne obaveze, platiti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo najmanje 35% od ukupne vrijednosti ponuđenog ulaganja.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1