Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Odluka
Obrađivač: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28680-5/12
Sarajevo, 19.11.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 19.11.2012. godine, donijela je

 

 
O D L U K U
o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

 

 
I
Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: 01-1050/12 od 19.11.2012. godine.

 
II
Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da preduzme sve aktivnosti u cilju implementacije predmetnog Pravilnika.

 
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1