Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28680-5.1/12

Sarajevo, 19.11.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 19.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 
Z A K L J U Č A K

 
Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da cjelokupan Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uskladi sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj:11/05), koja su u skladu sa članom 3. stav 5. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 21/11 – Novi prečišćeni tekst i 30/11 – Ispravak) obavezujuća, kao i sa drugim pozitivnim propisima.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1