Vlada Kantona Sarajevo

Prijedlog odluke o davanju garancije u ime KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo u visini razlike fakturisanog i plaćenog iznosa mjesečne potrošnje prema BH Gasu d.o.o. Sarajevo

Prva vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

23.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Saziv: 
2010-2014

 

 

Broj: 02-05-29311-1/12

Sarajevo, 23.11.2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na Prvoj vanrednoj sjednici održanoj 23.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju garancije u ime KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo u visini razlike fakturisanog i plaćenog iznosa mjesečne potrošnje prema BH Gasu d.o.o. Sarajevo.

 

  1. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, donese odluku iz tačke 1. ovog Zaključka.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1