Vlada Kantona Sarajevo

Pitanja

Ministarstvo privrede

Gdje se vrši ovjera trgovačkih knjiga?

Ovjera trgovačkih knjiga se vrši u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u kancelariji 254, svaki radnim danom od 8,00 do 12,00 sati.

Šta je potrebno dostaviti uz obrazac zahtjeva?

Uz obrazac zahtjeva koji je propisan Pravilnikom o obrascima zahtjeva ugostitelja neophodno je dostaviti slijedeće:
1. Ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar
2. Ovjerenu kopiju dokaza o vlasništvu – ZK izvadak, ili ako se objekat koristi pod zakup ovjerenu kopiju ugovora o zakupu
3. Upotrebnu dozvolu za objekat
4. Saglasnost za namjenu izdatu od nadležnog općinskog organa
5. Dokaz o uplati kantonalne administrativne takse po tarifnom broju 20. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/01 – prečišćeni tekst i 22/02) na rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata.
6. Tlocrt vrsta odnosno tipova smještajnih jedinica u omjeru 1 : 100, te prijemnog hola i blagovaonice u omjeru 1 :200 s naznačenim površinama prostorija.

Kome stranka podnosi zahtjev za dobijanje poljoprivredne saglasnosti?

Stranka podnosi zahtjev nadležnoj službi općine na kojoj se nalazi predmetna parcela.

Ko vrši kategorizaciju ugostiteljskih objekata?

Kategorizaciju ugostiteljskih objekata treće, četvrte i pete kategorije koja se obilježava sa tri i dvije zvjezdice vrši Komisija koja utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj koju imenuje ministar privrede Kantona Sarajevo na osnovu člana 110. Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.

Kako da se dobije rješenje o usklađenosti s propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima u pogledu lokacije objekta?

Da bi se dobilo rješenje o usklađenosti s propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima u pogledu lokacije objekta, potrebno je da se obratite zahtjevom Ministarstvu privrede.

Ko snosi troškove ispitnog postupka kategorizacije?

Troškove ispitnog postupka kategorizacije snosi ugostitelj.
(Član 111. Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i član 22. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata „Službene novine Federacije BiH“, broj 23/96 i 27/00)

Koju je dokumentaciju potrebno priložiti uz zahtjev?

Dokumentacija koja potrebna da se priloži uz zahtjev je:Zemljišno-knjižni izvadak; prepis posjedovnog lista; izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003 – 2023; kopija katastarskog plana parcela koje čine građevinsku parcelu; zapisnik poljoprivrednog inspektora;

Zašto se prilikom ovjere trgovačkih knjiga nja malo traži rješenje o obavljanju djelatnosti na uvid i na osnovu kog propisa se to radi?

Ovjera trgovačkih knjiga vrši se na osnovu člana 4. i 7. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH2, broj 26/05).
Članom 9. stav 4. Zakona o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/04) regulisano je da rad u prodajnom objektu može otpočeti tek ako je rješenjem utvrđeno da su ispunjeni minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti.

Kako da se dobije rješenje o usklađenosti s propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima u pogledu lokacije objekta?

Da bi se dobilo rješenje o usklađenosti s propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima u pogledu lokacije objekta, potrebno je da se obratite zahtjevom Ministarstvu privrede.

Zašto su visoke administrativne takse za ovjeru knjiga?

Takse su utvrđene Zakonom o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01-prečišćeni tekst i 22/02).

Koja je dokumentacija potrebna da se priloži uz zahtjev da bi se dobilo rješenje o usklađenosti s propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima u pogledu lokacije objekta?

Potrebno je:Zemljišno-knjižni izvadak (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci); Kopija katastarskog plana (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci); Urbanistička saglasnost; Mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona o tome da li je objekat u zoni gdje je predviđena gradnja; Ugovor o zakupu (ako objekat nije u vlasništvu; Kantonalna administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM + 8,00 KM za izdavanje rješenja;

Šta je potrebno od dokumentacije za izdavanje vodnih akata?

U zahtjevima (obrasci) koji su dostupni na web stranici Ministarstva i na protokolu Kantona definirano je šta je potrebno od dokumentacije za izdavanje vodnih akata (prethodna vodna saglasnost, vodna saglasnost, vodna dozvola)

Koji je postupak dodjele koncesije?

Predmeti koncesije koji su u nadležnosti Kantona Sarajevo, propisani su članom 6. Zakona. Ministarstva su dužna izraditi srednjoročni i godišnji plan dodjele koncesija. Na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo, za određeno dobro donosi odluku o pristupanju dodjeli koncesije, a na osnovu srednjoročnog i godišnjeg plana dodjele koncesija.
Prije početka postupka dodjele koncesije, davalac koncesije imenuje Komisiju iz redova istaknutih stručnjaka, zavisno od predmeta koncesije, koja priprema tekst javnog poziva. Koncesor, na prijedlog Komisije donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ako su ispunjeni svi kriteriji i uslovi utvrđeni u javnom pozivu.

Da li se može izvršiti zamjena šume i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu za šumsko zemljište u državnom vlasništvu?

Ne može, jer važeća Uredba o šumama (“Službene novine Federacije BiH” broj 83/09, 26/10, 33/10 i 38/10) ne propisuje postupak zamjene šume i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu za šumsko zemljište u državnom vlasništvu. Naime, samo se rješavaju zahtjevi zaprimljeni zaključno sa 27.11.2009. godine, jer je članom 60. stav 1. Uredbe definisano da postupci koji su započeti do dana prestanka primjene Zakona o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/02, 29/03 i 37/04) rješavat će se u skladu sa odredbama tog Zakona.

Koji je postupak dodjele koncesije - samoinicijativna ponuda?

U slučaju da privredno društvo podnese zahtjev za dodjelu koncesije, za koju nije raspisan javni poziv, a nije obuhvaćena planskim dokumentima iz člana 7. Zakona, Vlada Kantona formira komisiju iz člana 13. Zakona, koja procjenjuje da li postoji javni interes za dodjelu koncesije. Uz zahtjev privredno društvo obavezno dostavlja: studiju opravdanosti dodjele koncesije, izvod iz prostorno-planskog dokumenta, suglasnost općinskog vijeća, kao i dokumente specifične za oblast koncesije. Komisija koja procjenjuje postojanje/nepostojanje javnog interesa, pri samoj procjeni uzima u obzir naročito: da je projekat koji je predmet koncesije ostvariv samo u slučaju ako se koristi proces, projektovanje, metodologija ili koncept istraživanja, na koja isključiva prava polaže ponuđač da je riječ o hitnom pružanju usluga ili postojanja infrastrukture za javnu upotrebu. U slučaju da Komisija procijeni da je dodjela koncesije javni interes, dostavlja prijedlog odluke o postojanju javnog interesa Vladi Kantona Sarajevo. Nakon što Vlada Kantona Sarajevo donese odluku o postojanju javnog interesa, resorno Ministarstvo podnosi zahtjev Vladi Kantona Sarajevo za dobijanje ovlaštenja za pregovore sa ponuđačem. Vlada Kantona Sarajevo može odbiti davanje ovlaštenja za pregovore u slučaju kada samoinicijativna ponuda nije predviđena članom 7. Zakona (planski pristup), ali ako ocijeni njenu opravdanost, postupak dodjele koncesije se provodi u skladu sa procedurom predviđenom Zakonom. U slučaju da Komisija i Vlada Kantona Sarajevo ocijene, da ne postoji javni interes za dodjelu koncesije, o tome će odlukom o odbijanju zahtjeva obavijestiti podnosioca samoinicijativne ponude.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Koji organ uprave je nadležan za rješavanje imovinsko – pravnih poslova?

Imovinsko – pravne odnose na nekretninam rješava u prvom stepenu nadležna općinska služba (prema mjestu gdje se nalazi nekretnina). Po žalbi izajavljenoj na rješenje prvostepenog organa, na nivou kantona, rješava organ uprave nadležan za imovinsko – pravne odnose ukoliko je prvostepeni organ donio rješenje na osnovu Kantonalnog propisa, odnosno ukoliko je prvostepeno rješenje doneseno na osnovu federalnog propisa, po žalbi na isto rješava Fedralni organ uprave nadležan za imovinsko – pravne poslove  

Ko stavlja klauzulu pravosnažnosti?

Klauzulu o pravosnažnosti stavlja organ koji je donio rješenje "o glavnoj stvari – u meritumu" i na koje nije izjavljena žalba u zakonom utvrđenom roku.
 

Kada je i koje rješenje organa uprave izvršno?

Rješenje je izvršno:
istekom roka za žalbu,
dostavom rješenja stranci, a žalba nije dopuštena,
dostavom rješenja stranci, a žalba ne odlaže izvršenje,
dostavom rješenja stranci kojim se žalba odbacuje ili odbija.

Gdje i kome se predaje žalba?

Žalba se predaje u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod nadležnog prvostepenog općinskog oragna u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, ukoliko zakonom nije drugačije otvrđeno.
 

Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Ko je nadležan za sanaciju oštećenja oko šina tramvajske pruge?

Prema članu 7. Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl.novine F BiH br: 69/10), održavanje javnih cesta planiraju, organizuju i provode Upravljači ceste, definisani članom 13. Zakona o cestama F BiH, osim dijela ceste kojim prolazi tramvajska ili željeznička pruga čije održavanje u cijelom gabaritu provode preduzeća koja obavljaju tramvajski – željeznički promet u skladu sa važećim Zakonom o željeznicama. Takođe, prema članu 28. Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl.novine F BiH br: 69/10), u redovno održavanje cesta spada, između ostalog i popravka kolovoza (osim dijela u kojem je smještena tramvajska ili željeznička pruga), trupa ceste, potpornih i obložnih zidova.
Prema tome, održavanje tramvajske pruge u punom gabaritu (uključujući pojas između i oko šina) isključivo je u nadležnosti preduzeća koje obavlja tramvajski saobraćaj, tj. u ovom slučaju u nadležnosti K.J.K.P. GRAS.