Vlada Kantona Sarajevo

Obavijest o održavanju 55. sjednice radne Skupštine Kantona Sarajevo

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se 55. redovna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održati u UTORAK, 04. oktobra 2022. godine, u sali Općine Centar, ul. Miss Irbina 1, sa početkom rada u  09:00 sati.

Za ovu sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D:

1. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-skraćeni postupak;

4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo-skraćeni postupak;

5. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje  saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to:

Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima  boračkih populacija koji će biti zaključen pred Karić Kemalom, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca/investitora, i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 103 stana u stambeno-poslovnim objektima „A1-B“ i „A1-A“ u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 11.591.563 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja KS od 10.221.354,42 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 1.370.208,58 KM, kojim spomenuto Ministarstvo kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo licima iz člana 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/22), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu.

 

Materijali su dostupni na WEB stranici: http://skupstina.ks.gov.ba/

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

Srdačni pozdravi,

 

Služba za protokol i press KS

04.10.2022 - 09:00