Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu 26. sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 22. marta 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 26. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti;

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (hitni postupak);

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (skraćeni postupak);

5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za obavljanje funkcije sekretara Skupštine Kantona Sarajevo;

6 a. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za žalbe javnosti;

6 b. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Odbora za žalbe javnosti;

7. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2017. godine;

8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara;

9. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade drugostepenoj disciplinskoj komisiji;

10. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade disciplinskog tužioca;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata ''IKRE'' za 2017. godinu;

12 a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršioca dužnosti člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo;

12 b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo;

13 a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2017. godinu;

13 b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2017. godinu;

13 c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2017. godinu;

13 d. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ’55, Sarajevo za 2017. godinu;

13 e. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar-SARTR za 2017. godinu;

13 f. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MESS-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS za 2017. godinu;

13 g. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2017. godinu;

13 h. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo za 2017. godinu;

13 i. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2017. godinu;

13 j. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu;

13 k. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2017. godinu;

13 l. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

14. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH“;

15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

17. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2017. godinu;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo-Biro Vogošća koji se nalazi u ulici 24. juna-Nova Vogošća, naselje Vogošća, ukupne površine 136,29 m², u ukupnoj vrijednosti od 149.919,00 KM, u roh-bau građevinskom stanju, po ponudi „HETA“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: I-RETM-4532/2016 od 08.11.2016. godine;

19. Inicijativa vijećnika Općinskog vijeća Općine Ilidža Faika Hadrovića za Izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;

20. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

21. Izjašnjenje Skupštine Kantona Sarajevo po zahtjevu Ombudsmena Bosne i Hercegovine u vezi izvršenja preporuke broj: P-111/16;

22. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

INFORMATIVNI MATERIJAL:

- Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2016. godine;

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar 2017. godine.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

22.03.2017 - 10:00