Vlada Kantona Sarajevo

U ponedjeljak 23. radna sjednica Skupštine KS - poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 05. decembra 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 23. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.
 

                                                                                              DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2. Prijedlog zakona o arhivskoj djelatnosti;
3. Nacrt zakona o visokom obrazovanju;
4. Nacrt zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Bentbaša'';
5. Prijedlog strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja za područje Kantona Sarajevo za period 2016-2020. godina;
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru Kantona Sarajevo za zaključivanje Sporazuma o zajedničkoj rekonstrukciji vrtića “Vjeverica” i načinu korištenja objekta nakon rekonstrukcije sa Općinom Novi Grad Sarajevo;
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu;
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju da je Kanton Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, pravni sljednik prava koja je Savez organizacija za fizičku kulturu Bosne i Hercegovine (SOFK-a BiH) sa sjedištem u Sarajevu imao na nekretninama upisanim u zk-ul. 1176 i 1227 KO Zaostrog, Republika Hrvatska;
9. Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu;
10. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

INFORMATIVNI MATERIJAL:

 -Izvještaj Ministarstva finansija Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima budžetskih korisnika po preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH iz Konačanog izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu;
-Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Vakufska banka d.d. Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka d.d.  Bosna i Hercegovina, broj: JN-08-01-14-22110-32/16 od 20.10.2016. godine, koji je podnio ministar finansija Kantona Sarajevo;
-Informacija o aktivnostima na zaštiti imovinskih prava na nekretninama Sportsko-rekreativnog centra u Zaostrogu, Republika Hrvatska;
-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period septembar 2016. godine;
-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar – septembar 2016. godine;
-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period oktobar 2016. godine;
-Izvještaji radnih tijela.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

05.12.2016 - 10:00