Vlada Kantona Sarajevo

Obavijest za nastavak 74. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 74. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 09.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to;

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

17. Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2017. godine

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

 

Iz nadležnosti Vlade

 

25. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

26. Prijedlog odluke o poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

32. Informacija Radne grupe za sačinjavanje dokumenata pod nazivom Set mjera za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i uspostavu sistema za upravljanje populacijom pasa

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju stalnih sredstava Kantona Sarajevo u skladu sa Pravilnikom o postupku za prodaju stalnih sredstava Kantona Sarajevo broj: 17-02-86 od 04.01.2013. godine

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

39. Aktuelna pitanja

 

Materijali koji su usvojeni kao dopuna dnevnog reda:

 

- Prijedlog rješenja o uspostavljanju i imenovanju predsjedavajućeg i članova Policijskog odbora i Prijedlog rješenja o razrješenju predsjedavajućeg i članova Policijskog odbora

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

- Informacija o problemima u obavljanju komunalne djelatnosti

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

- Prijedlozi zaključka o davanju saglasnosti za popune upražnjenih radnih mjesta i to:

- Prijedlog rješenja o postavljenju šefa Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JU „Djeca Sarajeva“ za prijem u radni odnos 8 zaposlenika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

09.03.2017 - 10:00