Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 90. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

90. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 27.07.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 80., 81., 82., 83., 84. vanredne i 88. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 2. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2016. godinu

  Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

 3. Izvještaj o kriminalitetu, javnom redu i miru i saobraćaju na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2017. godine

  Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

 4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2017. godine

  Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

  Iz nadležnosti Vlade

   

 5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 6. Program uređenja riječnih korita i zaštita od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnja otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu

  Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 7. Analiza pravnog i institucionalnog okvira u Kantonu Sarajevo u svrhu smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti u Kantonu Sarajevo, pripremljena od strane Tima imenovanog rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10130-18/17 od 16.03.2017. godine i broj: 02-05-18870-11/17 od 23.05.2017. godine

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 8. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017. - 2019. godine, broj: 02-05-10130-16/17 od 16.03.2017. godine

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 9. Informacija o aktivnostima Radne grupe za izradu Analize odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 10. Informacija Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. godine o provedenim aktivnostima u Kantonu Sarajevo kada je u pitanju prepoznavanje i zaštita djece u riziku

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 11. Informacija o broju djece i mladih sa intelektualnim teškoćama koji su uključeni u različite oblike radno-okupacionih i drugih programa

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 12. Informacija o problematici naplate naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište na kome je kao nosioc prava raspolaganja upisan Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

 13. Izvještaj Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo o realizaciji Odluke Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama

  Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

 14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Tree D One d.o.o. o realizaciji projekta edukativne platforme Osnovna.ba

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 15. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

27.07.2017 - 11:00