Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 75. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

75. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 09.03.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 2. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 3. Prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2017. godinu

  Izvjestilac: direktorica Ljiljana Pelidija

 

Iz nadležnosti Vlade

 

 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja

  Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

 2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Mustafa Kovač

 6. Projekat nabavke medicinske i nemedicinske opreme za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2017. godini

  Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

 7. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora i prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2017.-2022. godina

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 9. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje se Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i KJKP ”POKOP” d.o.o. Sarajevo za realizaciju otkupa zemljišta, a u cilju proširenja gradskog groblja “Vlakovo”

  Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 10. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Četvrta osnovna škola“, JU „Deseta osnovna škola“ i JU Narodno pozorište

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 11. Prijedlog zaključka o unosu razgraničenih namjenskih prihoda i primitaka i prihoda budžetskih korisnika iz 2016. godine u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 12. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

09.03.2017 - 11:00