Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 74. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M
74. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 02.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 61., 62., 63. vanredne i 73. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ’55, Sarajevo za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2017. godinu
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu.
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
14. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH“
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
17. Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2017. godine
Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo – Biro Vogošća
Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović
19. Prijedlog zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na Inicijativu vijećnika Općinskog vijeća Općine Ilidža, Faika Hadrovića za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović
20. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar 2017. godine
Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade

21. Prijedlog uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo
Izvjestilac:ministrica Amela Dautbegović
22. Prijedlog uredbe o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Mario Nenadić
23. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa
Izvjestilac: ministar Mario Nenadić
24. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Mario Nenadić
25. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo
Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
26. Prijedlog odluke o poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo
Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
28. Izvještaj Sarajevske razvojne agencije d.o.o. Sarajevo (SERDA) o aktivnostima Kreditno-garantnog fonda (KGF) sa 31.12.2016. godine.
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
29. Izvještaj o stanju pasa lutalica sa aspekta – veterinarsko zdravstvenih mjera za 2016. godinu
Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
30. Izvještaj o realizaciji Operativnog plana zaštite šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
31. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Mujo Fišo
32. Informacija Radne grupe za sačinjavanje dokumenata pod nazivom Set mjera za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i uspostavu sistema za upravljanje populacijom pasa
Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić
33. Informacija o aktivnostima na pripremi Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020.“ Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo broj 03-28-611/17 od 13.02.2017. godine.
Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić
34. Informacija o izdatim saglasnostima Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za popunu radnih mjesta u kantonalnim javnim preduzećima u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-973-8/16 od 15.01.2016. godine
Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture na zaključenje ugovora sa Društvom za zapošljavanje boraca Zelene Beretke d.o.o. Sarajevo.o dodjeli prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje reklamnih panoa
Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmirenju duga zbog korištenja prostora sa pripadajućim objektima vlasništvo "BIHAMK" U.G.
Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju stalnih sredstava Kantona Sarajevo u skladu sa Pravilnikom o postupku za prodaju stalnih sredstava Kantona Sarajevo broj: 17-02-86 od 04.01.2013.godine
Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević
38. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković'' i JU OŠ ''Vrhbosna
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
39. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

02.03.2017 - 08:20