Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 67. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)
 

                                                                                                                S A Z I V A M

67. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 15.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                                                           D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 64. i 65. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/02).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu i Prijedlog odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

8. Aktuelna pitanja

                

                                                                                                                                                                                                                              PREMIJER

                                                                                                                                                                                                                      Elmedin Konaković

15.12.2016 - 09:00