Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 36. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

36. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 05.09.2019. godine na Bijambarama sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 35. redovne sjednice i 48. i 49. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

Iz nadležnosti Skupštine

1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
1.1. Zastupnik Vibor Handžić je na 12. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo zastupničku inicijativu prema svim ministarstvima u Vladi Kantona Sarajevo da prilikom pripreme Izmjena i dopuna zakonskih rješenja upute dopis svim klubovima zastupnika kako bi ponudili određena rješenja prije nego što akt stigne na Vladu Kantona Sarajevo
- Prijedlog odgovora Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na zastupničku inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Vibora Handžića

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
3. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-ija) i Kantona Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, koji uključuje saradnju na realizaciji projekata iz oblasti zaštite prirode
Izvjestilac: ministar Damir Filipović
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni pravilnika Ministarstva saobraćaja
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
5. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.06.2019. godine
Izvjestilac: ministar  Amel Kovačević
6. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova UO JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova NO JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
8. Izvještaj o provođenju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla za period 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
9. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o sigurnosnoj procjeni objekta Vlade Kantona Sarajevo sa prijedlogom mjera
Izvjestilac: ministar Admir Katica
10. Informacija Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja u vezi sa korištenjem Informaciono – edukacionog centra na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare”
Izvjestilac: ministar Damir Filipović
11. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost MUP-u Kantona  Sarajevo- Upravi policije da uplati doprinose za period april 1992 - decembar 1995. godina policijskim službenicima zbog odlaska u penziju
Izvjestilac: ministar Admir Katica
12. Prijedlog zaključka o davanju  saglasnosti za imenovanje punomoćnika Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu saobraćaja
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu za boračka pitanja  Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i to: docent (predmeti: inženjerska fizika 1 i 2) i docent (naučna oblast: telekomunikacija)
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme, i to: pomoćni radnik, spremačica  
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu- stručni saradnik za pravne poslove, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme i rukovodilac Službe za umjetnost, kulturu i sport, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme  
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
25. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela 19 Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i razdjela 18 Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
26. Aktuelna pitanja

PREMIJER
Edin Forto

05.09.2019 - 10:00